Införande av tonnagebeskattning

Motion 2014/15:1741 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (S)

av Gunilla Carlsson och Johan Büser (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att införa tonnagebeskattning.

Motivering

Sveriges landmassa i förhållande till omvärlden är att betrakta som en ö. Att ta sig till och från öar sker bäst med fartyg. För ett exportberoende land som Sverige är sjöfarten strategiskt viktig. Det är en svensk basnäring vars betydelse växer i takt med att världshandeln blir allt mer global. Det gör att en ökad kapacitet i svenska hamnar och farleder är betydelsefulla. Väg- och järnvägsinfrastrukturen till de stora hamnarna är också av vikt. Sjöfarten måste bindas samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter.

I dag har Sverige gått från att vara en av världens största sjöfartsnationer till att bara ha ett hundratal fartyg kvar.  De svenska redarna flaggar ut till utländsk flagg på grund av att de svenska skattereglerna för sjöfart inte har anpassats till omvärldens.

Tonnageskatten gäller nu inom hela EU med undantag för Sverige. Det innebär att svenska redare har sämre konkurrensvillkor och gör att många flaggar ut sina fartyg. Sverige förlorar därmed arbetstillfällen och marin kompetens som på sikt kommer att slå mot ännu fler jobb. Därför måste även Sverige införa tonnageskatt, som en av flera insatser för att värna en sjöfartspolitik värd namnet.

.

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)