Fängslande av palestinska barn

Motion 2014/15:1722 av Désirée Pethrus och Annika Eclund (KD)

av Désirée Pethrus och Annika Eclund (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör verka för att palestinska barn på de ockuperade områdena räknas som myndiga först från 18 års ålder och att de först efter denna ålder kan dömas till fängelsestraff.

Motivering

Konflikten mellan Israel och den palestinska myndigheten pågår alltjämt. Det är en konflikt i vilken barn far synnerligen illa. FN: s barnkonvention kränks dagligen, bland annat genom en diskriminerande åldersgränssättning av barn, placering av barn tillsammans med vuxna i fängelser, placering av barn i fängelser där besök från familj omöjliggörs på grund av reserestriktioner samt tortyr av barn.

Åldersdistinktionen barn–vuxen ser olika ut inne i Israel och på de ockuperade palestinska områdena. För israeliska barn gäller gängse, internationell norm och man anses av den israeliska staten bli vuxen först vid 18 års ålder. På de ockuperade palestinska områdena anser dock den israeliska staten att man är vuxen redan från 16 års ålder. Under 14 års ålder räknas man som barn, och mellan 14 och 16 som tonåring. Den israeliska staten har beslutat att palestinska barn kan dömas till fängelsestraff redan från 14 års ålder, något som inte är tillåtet för israeliska barn, alltså personer under 18 år, inne i Israel.

Många palestinska barn sitter häktade i flera års tid utan möjlighet till rättegång. Vanligtvis förnyas häktningen halvårsvis. I de fall där rättegångar hålls uppmuntras ”plea bargain”, som innebär en förlikning där parten uppmuntras erkänna brott för att komma lindrigare undan. Dessutom erbjuds fängslade personer inte möjlighet att ta del av de handlingar som har föranlett häktningen eller över huvud taget få veta varför man har häktats.

Barn som suttit häktade kan ibland svara nekande på frågan om de utsatts för tortyr eftersom de faktiskt inte vet vad som räknas som tortyr enligt internationell rätt. Ofta har de bara känt till misshandel som exempel på tortyr, och därför svarat nekande. De har inte förstått att isoleringscell över längre tid, störd sömn och höga ljud samt hot mot barnets familj är tortyr.

Mot denna bakgrund bör Sverige, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, verka för att palestinska barn på de ockuperade områdena räknas som myndiga först från 18 års ålder, och att de först efter denna ålder kan dömas till fängelsestraff.  Likaså bör barn inte häktas och tas från sina föräldrar. Barn ska ställas till ansvar för sina handlingar, men på det systematiska sätt man idag häktar barn är inte försvarbart. Andra sätt att tillrättavisa barn måste komma till stånd som inte riskerar att barns mänskliga rättigheter kränks.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Désirée Pethrus (KD)

Annika Eclund (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)