Skolbibliotek

Motion 2014/15:1720 av Christer Nylander m.fl. (FP)

av Christer Nylander m.fl. (FP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp skollagens bestämmelse om att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Motivering

Att stimulera till läsning handlar om kultur, demokrati och jämställdhet. Läsklyftorna måste minska och läsning prioriteras i skolans alla stadier. Folkpartiet och alliansregeringen lyfte fram i skollagen att både kommunala och fristående skolor ska ha tillgång till skolbibliotek. Alla skolor ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek där bibliotekarien och läraren kan arbeta aktivt med lässtödjande arbete riktat mot eleverna. Folkpartiet anser att skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur. I skollagen ändrade man även så att elever i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan omfattades av bestämmelsen.

 

De allra flesta skolor har idag tillgång till skolbibliotek på ett eller annat sätt. Vid införandet av bestämmelsen i skollagen togs hänsyn till att det måste kunna se olika ut utifrån varje skolas eller elevernas olika behov och förutsättningar. Därför införde man att organiseringen av skolbiblioteksverksamheten skulle vara flexibel.

 

Det finns idag brister när det gäller tillgången till bemannade skolbibliotek. Ändringen i skollagen var ett viktigt steg på vägen men vi behöver följa upp att den efterlevs. Det är Skolinspektionens uppgift att granska att alla elever har tillgång till skolbibliotek som präglar den pedagogiska verksamheten. Skolinspektionen ska vara tuff i sin bedömning och ge förelägganden och viten till de skolor som inte uppfyller det som lagen kräver.

 

Det är nu dags att följa upp hur skollagen om skolbibliotek efterlevs. Folkpartiet anser därför att en översyn bör tillsättas snarast.

.

Christer Nylander (FP)

 

Roger Haddad (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)