Privatekonomi och entreprenörskap i skolan

Motion 2014/15:1701 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja entreprenörskap och att privatekonomi ska ingå som ett kursmoment i grund- och gymnasieskolan.

Motivering

Många människor lånar pengar till konsumtion, både till stora och små inköp. Så kallade sms-lån, där man genom några enkla tryck på mobiltelefonen kan låna mindre belopp men till höga räntor, har lockat många, inte minst yngre personer.

Av Kronofogdemyndighetens betalningsförelägganden står unga för en hög andel. Genom ökade kunskaper minskar risken för att hamna i skuldfällor på grund av sms-lån. Undersökningar har dock visat att det långt ifrån alltid är okunskap som leder till sms-lån. Personer som lever med begränsade ekonomiska marginaler ser ibland sms-lånen som en utväg ur en pressad situation, även om de inser att den kortsiktiga lösningen inte är hållbar på lång sikt. Det är därför viktigt att varje elev redan i skolan ges grundläggande kunskaper om sparande och entreprenörskap.

Kristdemokraterna har i regeringsställning medverkat till tydligare skrivningar om privatekonomi i grundskolans nya kursplaner, men vi menar också att privatekonomi bör ingå som en självklar del av undervisningen i gymnasieskolan. Översiktlig nationalekonomi ingår som en del av samhällskunskapens undervisning på gymnasienivå, men privatekonomi finns inte för andra program än de med ekonomisk inriktning på gymnasiet. De ökade kraven på kunskaper om privatekonomi, ekonomiska verktyg och grundläggande medborgarjuridik med exempelvis konsumenträtt har inte tillgodosetts inom ramen för vare sig grundskolans eller gymnasieskolans kursplaner.

Jag föreslår därför att privatekonomi ska ingå som kursmoment i grundskolan och inom samhällskunskapen på samtliga gymnasieprogram. Oavsett på vilket sätt undervisningen arrangeras ska den förmedla kunskaper om den finansiella sektorns betydelse och hur det praktiskt fungerar att exempelvis spara, låna, försäkra och investera.

Det är också av mycket stor betydelse att fortsätta utveckla undervisning i entreprenörskap och i det arbetet stärka kontakterna mellan skolan och näringslivet. Entreprenörskap är ett övergripande tema som betonas i läroplaner, examensmål och i ämnes- och kursplaner för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är viktigt att entreprenörskap och privatekonomi kanaliseras och integreras ned i karaktärsämnenas undervisning.

Organisationen Ung Företagsamhet arbetar med att ge lärare redskap för att integrera entreprenörskap både i grund- och gymnasieskolan. Kristdemokraterna är positiva till att organisationen Ung Företagsamhets verksamhet stöttas med 5 miljoner kronor extra i budgeten för åren 2013‒2015, utöver de 7 miljoner kronor som redan går till organisationen årligen, för att möjliggöra en riksomfattande insats som ska genomföras i samarbete med organisationen Drivhuset. Men för att Ung Företagsamhets betydelsefulla verksamhet ska kunna utvecklas och bli en långsiktig partner till utbildningsväsendet är det viktigt att säkerställa en långsiktig finansiering för Ung Företagsamhet.

Det är också viktigt att fler elever på yrkesprogram och estetiska programmet ges möjlighet att driva UF-företag då deras yrkesutgång ofta är företagande. Dessutom vore det positivt om fler elever på natur eller tekniska programmet skulle driva företag. För att uppnå det, är det viktigt att en kurs i UF-företagande ger meritpoäng. Annars är det lätt att se att ämnet väljs bort till förmån för något annat som ger meritpoäng.

Ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv och bättre kunskaper i privatekonomi och entreprenörskap bland elever, är viktigt för att bättre förbereda ungdomar för arbetslivet.

.

Andreas Carlson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)