Regelförenklingar för företagen

Motion 2014/15:1700 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrikta regelförenklingsarbetet på företagarnas vardagliga behov.

Motivering

Tillväxt och nya jobb skapas genom fler och växande företag. Företagen är ryggraden i svensk ekonomi och grunden för vår gemensamma välfärd. Därför är det viktigt för Kristdemokraterna att skapa goda villkor för näringslivet. Ett gott företagsklimat präglas av enkla regler och effektiv administration. Ytterst handlar det om de svenska företagens konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för tillväxt.

Alliansregeringen hade allt sedan tillträdandet 2006 en uttalad ambition att minska företagens administrativa börda. Mellan 2006 och 2010 minskade företagens administrativa kostnader med 7,3 miljarder.

Kristdemokraterna har i regeringen bland annat bidragit till att företagen får lämna kvartalsredovisning av moms istället för månadsredovisning och att revisionsplikten för små företag med maximalt tre anställda tagits bort.

Alliansregeringen tog initiativ till ett antal olika projekt i syfte att minska regelkrånglet för företagen. Fokusområden var sänkta kostnader för företagen, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.

Det är viktigt att regelförenklingsarbetet fortsätter. Kampen mot byråkrati och krångel ska inriktas på märkbara förenklingar i vardagen för små och medelstora företag.

En viktig fråga är att se över skatteavgifterna. I dag kan en företagare tvingas betala oproportionellt höga avgifter inklusive skuldräntor om han eller hon genom eget eller rådgivares misstag lämnat in uppgifter för sent eller på fel sätt. Uppgifter som inte uppsåtligt och för egen vinnings skull lämnats felaktigt bör endast beläggas med en administrativ avgift. Det är också angeläget att se över skatteavgifterna vid generationsskifte i familjeföretag.

Näringsutskottet har tidigare anfört att regelförenklingsarbetet måste drivas vidare med kraft och intensitet samt att arbetet är väsentligt för ett gott företagsklimat.

Jag anser att företagarnas kontakter med myndigheter ytterligare behöver förenklas och myndigheternas möjligheter att ta ut avgifter och begära in uppgifter bör tydliggöras och begränsas.

.

Andreas Carlson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)