Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:13

utskottsdokument 2018/19:13

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:13

DATUM

2019-01-17

TID

09.16–09.17

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:12

§ 2

Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen – G12

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-01-22

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till särskilt protokoll

2018/19:13

(Kompletteringsval 2019-01-14)

§ 1-2

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Ida Drougge (M)

X

Jonas Millard (SD)

-

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

Erik Ottoson (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Laila Naraghi (S)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Erik Ezelius (S)

X

Bengt Eliasson (L)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Louise Meijer (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

John Widegren (M)

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande