Särskilt protokoll utskottssammanträde 2015/16:35

utskottsdokument 2015/16:35

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35

DATUM

2016-04-05

TID

11.50–12.19

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:34.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde utfrågningsschemat för våren 2016.

Kanslichefen anmälde därutöver att det kommit in en begäran (dnr 1841-2015/16) om att få ut vissa handlingar i två granskningsärenden.

§ 3

Granskningsärende 8 Dåvarande näringsministerns agerande avseende handläggningen av gruvtillstånd

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 15 Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 28 Statsminister Stefan Löfvens ansvar för information om ansvarigt statsråd för EU-politiken

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 42 Statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Fråga om utlämnande av allmän handling

Utskottet fortsatte behandlingen av begäran (dnr 1729-2015/16) om att få ut viss handling i ett granskningsärende.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2016-04-07
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2015-09-17)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2015/16:35

§ 1-

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5–7

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

O

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

O

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

O

O

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

X

O

O

Helene Petersson I Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

O

O

O

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande