Vice statsministerns uttalande om "utlyst extra val som regeringen tagit"

KU-anmälan 2014/15:16 (1178-2014/15) av Tuve Skånberg (KD)

Tuve Skånberg (KD)

TUVE SKÅNBERG
Riksdagsledamot (KD)
2014-12-05
Dnr 1178-2014/15

 

Anmälan till KU för granskning av vice statsministerns uttalande om "utlyst extra val som regeringen tagit".

Vid frågestunden i riksdagen 4 december kl. 14-15 refererade vice statsministern Åsa Romson till statsminister Stefans Löfvens besked onsdagskvällen 3 december som "det utlysta nyval som regeringen har tagit".

Anf 26 "Men det är en anledning till att jag tror att det är rätt väg för Sverige att säkerställa att folket har en möjlighet att säga någonting om budgeten i det utlysta nyval som regeringen har tagit." [1]

Enligt Regeringsformens 3 kapitel 11§ får regeringen besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie val, men regeringen får inte besluta om extra val förrän tre månader har gått från den nyvalda riksdagens första sammanträde.

Riksdagen sammanträdde efter valet 14 september första gången 29 september. Följaktligen får inte regeringen besluta och utlysa extra val förrän den 29 december.

Syftet med tremånadersgränsen är att inte extra val ska utlysas i förtid, utan att alla möjligheter till regeringsbildning har prövats. Att därför förespegla kammaren och allmänheten att nyval är utlyst och därför oundvikligt, är att bryta mot såväl regeringsformens bokstav som anda.

Något beslut om att utlysa nyval har de facto heller inte regeringen tagit, så vice statsministerns besked till kammaren om "det utlysta nyval som regeringen har tagit" bör också prövas mot regeringsformens 7 kap. 3 §, liksom om vice statsministern brustit gentemot saklighetskravet enligt regeringsformen 1 kap. 9 §.

Jag anhåller om att Konstitutionsutskottet granskar om vice statsministerns besked till riksdagens kammare om "det utlysta extra valet som regeringen har tagit" är förenligt med RF 3 kap 11§, 7 kap. 3§ och 1 kap. 9§.

Tuve Skånberg

[1] så ordagrant enligt riksdagens videoupptagning kl 14:24, 1:00:49 http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H2C120141204fs#/pos=794 . I riksdagens skriftliga snabbprotokoll har språkvårdaren dock återgivit uttalandet som "det utlysta nyval som regeringen har aviserat." Enligt min mening är dock snabbprotokollets återgivande inte sakligt korrekt, eftersom ett beslut som regeringen har aviserat inte är detsamma som ett beslut som regeringen har tagit.

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.