Statsminister Stefan Löfvens ansvar för information om ansvarigt statsråd för EU-politiken

KU-anmälan 2015/16:28 (1231-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

Ulrika Karlsson (M)
ULRIKA KARLSSON
Riksdagsledamot (M)
2016-01-27
Dnr 1231-2015/16

Granskning av statsminister Stefan Löfvens ansvar för information om ansvarigt statsråd för EU-politiken

Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har många gånger lett till handlingsförlamning i EU-arbetet och otydlighet inför riksdagens EU-nämnd. Moderaterna har i EU-nämnden vid upprepade tillfällen påtalat bristande underlag, för korta tidsfrister och otydliga mandat. Vi har även sett exempel på att regeringen ignorerar EU-nämndens ställningstaganden eller underlåter att uppfylla samrådsskyldigheten och helt enkelt rundar riksdagen. Trots upprepade, uttalade krav på kvalitetssäkring och tydlighet, kritik från KU gällande bristande uppfyllelse av samrådsskyldighet och vikten av att regeringen fullföljer EU-nämndens mandat ser vi ingen bättring från regeringen. Regeringens agerande i och gentemot EU-nämnden är inte bara ett uttryck för nonchalans gentemot riksdagen utan riskerar även Sveriges inflytande i EU. Moderaterna begär därför genom nio anmälningar att konstitutionsutskottet gör en bred granskning av regeringens hantering av EU-politiken med utgångspunkt i regeringens agerande gentemot riksdagen.

Riksdagens granskande roll och väljarnas demokratiska ansvarsutkrävande av regeringen är avhängigt att den information som regeringen presenterar är korrekt. Detta gäller inte minst informationen om statsrådens olika ansvarsområden, det vill säga vilket statsråd som är ansvarigt för vilka ämnesområden.

När statsminister Stefan Löfven (S) presenterade sin regering den 3 oktober 2014 tillkännagavs att EU-ministerposten slopades. Under alliansregeringen låg ansvaret för EU-politiken vid Statsrådsberedningen, med en EU-minister som hade ett övergripande ansvar för Sveriges EU-politik. Stefan Löfven (S) valde att flytta över ansvaret till Utrikesdepartementet. Utrikesminister Margot Wallström (S) blev således ansvarig minister för EU-frågorna. Detta var något som Moderaterna och andra kritiserade, eftersom att en regering utan en särskild EU-minister dels skulle riskera leda till bristfällig samordning av EU-politiken inom Regeringskansliet och dels skulle riskera att resultera i ett minskat inflytande för Sverige i EU. Sveriges regering har vid Allmänna rådets möten representerats av antingen utrikesminister Margot Wallström (S) eller statssekreterare Hans Dahlgren (S).

När regeringen bildades kommunicerades att utrikesminister Margot Wallström (S) har ansvaret för regeringens EU-politik. På regeringens hemsida står det emellertid att statsminister Stefan Löfven (S) är ansvarigt statsråd för regeringens EU-politik. Båda uppgifterna kan inte vara korrekta samtidigt. Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen uttalat att information som kommuniceras från regeringen ska vara korrekt. EU-nämnden har vid flera tillfällen påpekat att ordningen för regeringens hantering av EU-frågor försämrats och vi kan konstatera att det råder oklarheter även i de enklaste delar, till och med vad gäller ansvarsfördelningen inom regeringen.

Statsministern bär ett övergripande ansvar för att Regeringskansliet som helhet har den organisation och de rutiner som krävs för att den information som regeringen kommunicerar ska vara korrekt. Med anledning av vad som anförts ovan bör konstitutionsutskottet granska om statsminister Stefan Löfven (S) brutit mot saklighetskravet i regeringsformen 1 kap. 9 § eller mot det allmänna kravet på att information från regeringen ska vara korrekt.

Ulrika Karlsson

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.