Regeringens uppgifter kring det brutna samarbetsavtalet med Saudiarabien och ärendets hantering

KU-anmälan 2014/15:33 (2155-2014/15) av Jessica Polfjärd (M)

Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD
Riksdagsledamot (M)
2015-03-12
Dnr 2155-2014/15

Regeringens uppgifter kring det brutna samarbetsavtalet och ärendets hantering

Sverige har länge varit en stark röst i världen och stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en ställning som nu riskerar att urholkas.

När det tal som utrikesminister Margot Wallström skulle ha hållit vid Arabförbundets utrikesministermöte i Kairo måndagen den 9 mars 2015 stoppades, angav Wallström att anledningen var reaktioner på att Sverige uppmärksammat frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Senare har det emellertid framkommit uppgifter om att det egentligen kan ha varit andra skäl som legat bakom Arabförbundets ställningstagande. Enligt uppgifter i media ska Saudiarabien redan innan Arabförbundets möte ha fått ett besked om att samarbetsavtalet med Saudiarabien skulle sägas upp. Uppgifterna ter sig motstridiga med tanke på att regeringen meddelat att Saudiarabien skulle ha delgivits beslutet under tisdagen den 10 mars 2015. Det tycks även ha förekommit olika uppgifter från regeringsföreträdare kring tidpunkten för när regeringen enats i fråga om hanteringen av avtalet.

Med anledning av vad som förefaller vara oklarheter i kommunikationen kring det inställda talet och regeringens beslut att bryta samarbetsavtalet med Saudiarabien begär jag att konstitutionsutskottet genomför en granskning. Detta för att klargöra om regeringens redogörelse för beredning av och kommunikation kring ärende varit saklig och korrekt.

Jessica Polfjärd

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.