Regeringens information till utrikesutskottet om nya utlandsmyndigheter

KU-anmälan 2014/15:21 (1517-2014/15) av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN
Riksdagsledamot (M)
2015-01-09
Dnr 1517-2014/15

Vid en lunch den 21 november 2014 med Svensk-amerikanska handelskammaren på restaurang Aquavit på Manhattan presenterade Stefan Löfven nyheten att regeringen ska öppna ett generalkonsulat i New York (se Svenska Dagbladet 2014-11-21 Generalkonsulatet i New York ska öppnas igen). Detta meddelades därefter även på regeringens hemsida. Två dagar före statsministerns utspel framförde kabinettssekreteraren till utrikesutskottet att det inte var klarlagt vilka nya utlandsmyndigheter som regeringen har för avsikt att öppna.

I prop. 2014/15:1 (nedan: budgetpropositionen) står att regeringen har ambitionen att öka antalet utlandsmyndigheter med inriktning på främjandeverksamhet. Någon ytterligare information om vad det kan innebära återfinns inte i budgetpropositionen och har inte heller lämnats på annat sätt. Detta kritiserades av utrikesutskottet i yttrande 2014/15:UU1y till konstitutionsutskottet - som bereder Regeringskansliets budget - där det bland annat står följande.

"Kabinettssekreteraren informerade den 19 november 2014 utskottet om Utrikesdepartementets ekonomi och utrikesförvaltningens utveckling. Av denna information framgick att den ekonomiska situationen i dagsläget kan betraktas som fortsatt stabil. Under året har inga nya ambassader öppnats. Regeringen har enligt budgeten ambitionen att öka antalet utlandsmyndigheter med inriktning på främjandeverksamhet, men kunde inte ge mer utförlig information. Detta är inte tillräckligt. Utrikesutskottet måste få denna typ av information i god tid för att kunna göra informerade ställningstaganden.

Utrikesutskottet vill understryka vikten av att regeringen löpande samråder med riksdagen om den strategiska utvecklingen av Sveriges utrikesrepresentation. Att öppna och stänga en utlandsmyndighet påverkar Sveriges internationella relationer och medför kostnader. Det är därför viktigt att sådana beslut är långsiktiga och bygger på väl förankrade strategier. Utrikesutskottet påtalade vid informationstillfället att det önskar få mer detaljerad information vilket kabinettssekreteraren bejakade och utlovade att återkomma med.

Det framgick av informationen att det pågår interna diskussioner inom Regeringskansliet om ekonomin. Dessa diskussioner är inte avslutade och regeringen har inte på ett tillfredställande sätt kunnat informera utrikesutskottet om regeringens förslag till fördelning av anslaget 4.1 Regeringskansliet m. m. "

Yttrandet i utrikesutskottet formulerades och justerades den 20 november 2014. Det speglar vad som skedde på mötet den 19 november 2014. Kabinettssekreteraren svarade då på en direkt fråga efter sin föredragning om ekonomin och läste innantill från ett papper en lista på ambassader och generalkonsulat som den politiska ledningen på UD önskade öppna om ekonomin gjorde det möjligt. Där nämndes bland annat ett återöppnande av generalkonsulatet i New York. Denna lista gjordes inte tillgänglig på annat sätt för Utrikesutskottet än att det lästes ur den av kabinettssekreteraren.

Kabinettssekreteraren betonade att hon var beredd att utveckla informationen om Sveriges diplomatiska närvaro och främjandeverksamheten i annat sammanhang. Det hände inte.

Dagen efter att utrikesutskottets yttrande justerats meddelade statsminister Stefan Löfven på en restaurang i New York att ett generalkonsulat i New York ska öppnas. Riksdagen var inte informerad utan ledamöterna fick kännedom om detta genom medieuppgifter och uppgifter på regeringens hemsida.

Detta väcker frågor.

 

Företrädare för Regeringskansliet har en skyldighet att ge riksdagen korrekt och relevant information. Detta krav har konstitutionsutskottet påtalat vid flera tillfällen och hänvisat till det så kallade saklighetskravet i regeringsformen 1 kap. 9 §.

Kabinettssekreteraren måste ha vetat om den 19 november att statsministern den 21 november tänkte meddela att ett generalkonsulat ska öppnas i New York. Frågan är, var kabinettssekreteraren inte informerad? Det är högst osannolikt. Men om kabinettssekreteraren var informerad om det, varför var budskapet till utrikesutskottet att Utrikesdepartementets budget fortfarande var under beredning och att det inte var bestämt var nya utlandsmyndigheter ska öppnas?

Därför begär jag att konstitutionsutskottet granskar om kabinettssekreteraren har lämnat korrekt, relevant och fullständig information till utrikesutskottet vid sammanträdet den 19 november, eller om saklighetskravet i regeringsformen 1 kap. 9 § har åsidosatts.

Sofia Arkelsten

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.