Regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige

KU-anmälan 2010/11:0 (050-815-2010/11) av Lars Ohly (V)

Lars Ohly (V)

 

Till Konstitutionsutskottet

Sveriges Riksdagen

 

 

Begäran hos Konstitutionsutskottet om granskning av regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

 

Under helgen har det framkommit allvarliga uppgifter som tyder på att den amerikanska ambassaden i Sverige under lång tid bedrivit övervakning och registrering av svenska medborgare i Sverige. Detta har också bekräftats av justitieministern. Liknande verksamhet har också skett i andra nordiska länder.

 

Flera frågor uppkommer i samband med övervakningen som skett. Den första frågan är huruvida svenska myndigheter varit behjälpliga vid övervakningen och registreringen. Tidningsuppgifter gör gällande att så varit fallet i exempelvis Norge varför det bör utredas huruvida det samma skett i Sverige.

 

Om samarbete förekommit mellan svenska och utländska myndigheter för att bedriva övervakning och registrering av svenska myndigheter på svensk mark utan att det varit sanktionerat från regeringen torde detta vara att betrakta som mycket allvarligt. Detta är ett så grovt brott mot de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformen 2 kap och eventuellt mot regler i brottsbalkens 19 kap att det bör utredas.

 

Om svenska myndigheter varit behjälpliga till att främmande makt bedrivit övervakning i Sverige är det som beskrivits ovan mycket allvarligt. Om regeringsföreträdare dessutom givit samtycke till en sådan verksamhet har man överträtt sina befogenheter på ett mycket grovt sätt. Det bör således utredas huruvida regeringsföreträdare givit samtycke till samarbete mellan svenska myndigheter och utländsk underrättelsetjänst att bedriva verksamhet i Sverige.

 

Om samarbete inte förekommit mellan svenska och utländska myndigheter bör det likaså utredas huruvida regeringen givit sitt samtycke till den övervakning som ska ha bedrivits av företrädare för den amerikanska ambassaden. Enligt mediauppgifter kan ett sådant samtycke ha lämnats så tidigt som år 2000 eller som senast i samband med frigivningen av Mehdi Gezhali från Guantanamo 2004. Om regeringen godkänt övervakning och registrering av svenska medborgare utan att höra vare sig riksdagen eller utrikesnämnden torde detta strida mot regeringsformens 10 kap 2 §.

 

Stockholm den 8 november 2010

 

Lars Ohly

Partiordförande Vänsterpartiet

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.