Migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag

KU-anmälan 2013/14:10 (492-2013/14) av Fredrik Olovsson (S) och Per Bolund (MP)

Fredrik Olovsson (S) och Per Bolund (MP)

FREDRIK OLOVSSON
Riksdagsledamot (S)

PER BOLUND
Riksdagsledamot (MP)

2013-11-07

Dnr 492-2013/14

 

 

Begäran om granskning av migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag

 

Via rapportering i olika media har vi fått kännedom om att migrationsminister Tobias Billström (M) den 13 februari 2013 köpte 30 000 aktier i gruvföretaget Northland Resources. Bara några dagar tidigare hade Regeringskansliet fått information om att statliga LKAB undersökte möjligheterna om att rädda gruvdriften och det krisade bolaget. Under våren blev det ekonomiska läget akut och en räddningsaktion genomfördes där bland andra LKABs dotterbolag Norrskenet gick in och köpte in sig i Northland Resources och garanterade därmed den summa som var nödvändig för att gruvdriften skulle kunna fortsätta.

 

Då det inte kunde uteslutas att Tobias Billström hade fått del av den information som fanns i Regeringskansliet valde Ekobrottsmyndigheten att tillsammans med Finansinspektionen göra en förutredning mot bakgrund av uppgifter som förekommit i TV4 angående migrationsministerns aktieköp. Efter förutredningen fattade åklagaren beslut om att inleda en förundersökning för att kunna klargöra omständigheterna kring Tobias Billströms aktieaffärer. Då man inte kunde bevisa att ministern hade haft insiderinformation lades förundersökningen ned.

 

Därefter har det i bland annat TV4 Nyheterna framkommit uppgifter om att migrationsministern även äger aktier i ett annat gruvföretag, Lappland Goldminers. Då nyhetsredaktionen på TV4 har begärt ut uppgifter om när dessa aktieköp har skett har regeringen beslutat att avslå TV4:s begäran och hemligstämpla uppgifterna. Regeringsbeslutet, som är undertecknad av statsministern, motiveras bland annat av att det "inte står klart att uppgiften kan röjas utan att Billström lider skada eller men". Tobias Billström kommenterar själv uppgifterna till TV4 med att: "Normalt sett är inte de här datumen för inköp offentliga handlingar".

 

I Justitiedepartementets pressmeddelande från den 22 augusti 2008 framgår det att Tobias Billström besökte Northland Resources i Pajala den 26 augusti samma år. Av pressmeddelandet framgår det även att han under besöket i Pajala diskuterade arbetskraftsinvandring med kommunledningen och besökte Northlands Resources gruva i Stora Sahavaara på samma tema. I samma pressmeddelande kommenterar Tobias Billström själv besöket på följande sätt:

 

– Jag ser fram emot besöket i Pajala. Jag vet att det är en expansiv del av Sverige där det finns problem att hitta arbetskraft i dag och att utvecklingen av gruvindustrin ställer det på sin spets.

 

Efter besöket i Pajala började migrationsministern köpa Northlandaktier. Enligt uppgifter vi har kunnat inhämta har Tobias Billström köpt aktier i Northland Resources vid 14 tillfällen. Han gjorde sitt första köp av aktier i gruvföretaget den 3 april 2009. Det sista och största köpet i bolaget gjorde Billström den 13 februari 2013. Det var då han köpte 30 000 aktier vid ett och samma tillfälle. Efter det har han inte köpt mer. Enligt den senaste förteckningen i aktieboken äger han totalt 67 000 aktier i Northland Resources..

 

Enligt 6 kap. 9 § andra stycket regeringsformen får statsråd inte utöva allmän eller enskild tjänst och inte heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne.

 

I den promemoria som den tillsatta etikkommittén lämnade 1993 framgår det bland annat att "I fråga om placeringar i aktier bör statsråd i princip avhålla sig från korttidsaffärer. Som korttidsaffärer har därvid betraktats transaktioner genom vilka aktier både köps och säljs – eller säljs och köps åter – inom loppet av sex månader."

 

Konstitutionsutskottet har vid ett stort antal tillfällen granskat frågor om aktieinnehav eller andra frågor med anknytning till förbudet mot bisysslor i 6 kap. 9 § regeringsformen.

 

Mot bakgrund av migrationsminister Tobias Billströms aktiva aktieplaceringar under sin tid som statsråd och regeringens beslut att inte offentligt klargöra relevanta frågeställningar om statsrådets aktieköp vill vi att konstitutionsutskottet granskar om statsrådet genom sina aktieaffärer har levt upp till regeringsformens krav på att inte utöva verksamhet som kan skada förtroendet i enligt med 6 kap. 9 § andra stycket regeringsformen.

 

 

Fredrik Olovsson                                   Per Bolund

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.