Granskning av utbildningsminister Jan Björklund för Skolverkets hantering av beslut om lärarlegitimation

KU-anmälan 2011/12:15 (050-1102-2011/12) av Jabar Amin (MP)

Jabar Amin (MP)

JABAR AMIN

Riksdagsledamot (MP)

2012-01-17

Dnr 050-1102-2011/12

 

Anmälan om granskning av utbildningsministern Jan Björklund för Skolverkets hantering av beslut om lärarlegitimation

 

Över 180 000 lärare och förskolelärare beräknas komma att ansöka om lärarlegitimation i enlighet med kravet om lärarlegitimation. Skolverket är den myndighet som ta emot ansökningarna, handlägga de och beslut i dem. Enligt uppgift har Skolverket flera gånger betonat att det kan vara komplicerat att avgöra vilken behörighet en lärare ska ha. Lärarutbildningen har förändrats ett flertal gånger genom åren. Examensbevis har utfärdats av ett stort antal lärosäten och dessutom finns fortbildning och tilläggskurser med otydligt innehåll.

 

Den 16 januari 2012 kom det fram uppgifter i media om att Skolverket ändå har anlitat ett bemanningsföretag som i princip ska besluta om lärarnas legitimationer. Bemanningsföretaget ska ha anställt oerfarna personer - ibland på sitt första jobb - att bereda legitimationsansökningarna och lägga fram ett förslag till beslut. Allt arbete sker dessutom i bemanningsföretagets lokaler.

 

Enligt uppgifter i media får var och en av de anställda från bemanningsföretaget i snitt 21.000 kr i månadslön för arbetet i frågan medan Skolverket betalar cirka 70.000 kr/månaden (412 kr/timme enligt Skolverket) till bemanningsföretaget för var och en av dessa.

 

Att hantera, bereda och besluta i lärarlegitimationsfrågan är en myndighetsutövning. Enligt lag ska en myndighetsutövning i huvudsak göras av en myndighet; vid överlåtelse krävs lagstöd. Beredning av ett ärende anses vara jämställt med själva beslutet. Skolverket sägs tro sig kunna komma förbi kravet på myndighetsutövningen genom att träffa avtal med varje enskild anställd på bemanningsföretaget som ska arbeta med lärarlegitimationsfrågan. Skolverket anser tydligen att myndigheten därmed kommer runt lagen om att myndighetsutövningen ska göras av myndigheten. Ett sådant förfaringssätt är ifrågasatt och kan äventyra rättsäkerheten för de ärenden som ska avgöras.

 

Med anledning av detta vill jag att Konstitutionsutskottet ska granska om regeringen på något sätt har känt till eller gett sitt gillande till Skolverkets upplägg att lägga ut det som kan uppfattas som myndighetsutövning på ett bemanningsföretag. Om så är fallet vill jag att Konstitutionsutskottet ska granska om det är lagenligt att göra så i detta fall.

 

Stockholm 17 januari 2012

 

Jabar Amin (mp)

Riksdagsledamot

Ledamot i Utbildningsutskottet

Ersättare i Konstitutionsutskottet

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.