Biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel

KU-anmälan 2012/13:24 (1230-2012/13) av Bodil Ceballos (MP)

Bodil Ceballos (MP)

 

 

BODIL CEBALLOS

Riksdagsledamot (MP)

 

Stockholm 2013-02-14                                                         Konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan av biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel

 

Utrikesdepartementets huvudmyndighet för biståndspolitiken är Sida. Departementet har även egna biståndsmedel, som departementet själva beslutar om och som är föremål för full politisk styrning inom departementet. Redan 2010 delgav Riksrevisionen, genom en förstudie av Utrikesdepartementets hantering av biståndsmedel, att departementet saknade rutiner för hantering av biståndsinsatserna. Studien slog till exempel fast att UD hade sämre kontroll på sina projekt än vad Sida hade och att den skärpta resultatredovisning som biståndsministern krävt av myndigheten inte kommit att beröra ministerns eget departement. Det handlade bl.a. om att målen inte konkretiserats på insatsnivå, att bedömningarna inte får genomslag i besluten, att administrationen av bidragen är ostrukturerad och att uppföljningen är svag.[1]

 

Trots de allvarliga synpunkter som framkom i förstudien valde Riksrevisionen att inte inleda en granskning. I en artikel i tidningen Omvärlden framkommer en rad märkliga omständigheter i samband med Riksrevisionens beslut om att inte gå vidare med sin granskning. I artikeln beskrivs att Riksrevisorn har funderat över granskningen och att hon ansåg att detta var en alltför politiskt känslig granskning. Hon påpekade också att 2010 var ett valår.[2] Jag hävdar att Riksrevisionens förstudie visar på möjliga allvarliga brister vad gäller Utrikesdepartementets handläggning av sina egna biståndsmedel.

 

I KU:s granskningsbetänkande 2012/13:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning har KU konstaterat att det finns allvarliga brister i UD:s hantering av allmänna handlingar, Det handlar bland annat om att diariet inte funnits tillgängligt sedan 2008. Även i andra delar har kritik framförts om departementets senfärdiga och stundtals felaktiga hantering av offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Jag hävdar att även detta talar för att det finns en oordning på Utrikesdepartementet, en oordning som leder till att biståndsmedlen inte hanteras på ett korrekt sätt.

 

Mot bakgrund av detta önskar jag att konstitutionsutskottet skall granska biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel och om denna varit förenlig med gällande regelverk.

 

Bodil Ceballos

Riksdagsledamot (MP)

Utrikespolitisk talesperson

 


 

 [1] http://www.sida.se/PaaeFiles/314171RRV-rapport.df

[2] http:t/www sida se/OmVarldenLVarlden/Briefing/Bedroylig-hantering-av-pengar-oa-U

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.