13 Granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen (medelhavsinstituten)

KU-anmälan 2014/15:13 (787-2014/15) av Maria Abrahamsson (M)

Maria Abrahamsson (M)

MARIA ABRAHAMSSON
Riksdagsledamot (M)
2014-11-06
Dnr 787-2014/15

Begäran om granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen

Torsdagen den 23 oktober överlämnade regeringen sin budgetproposition för 2015 till riksdagen. När det gäller utgiftsområde 16, anslag 10.3.13 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål, föreslås under rubriken Regeringens överväganden att 22 miljoner kronor ska överföras till den s.k. ESS-satsningen i Lund och tas från anslagen till de svenska medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul. Regeringen skriver (s 308):

"Regeringen beräknar att anslaget minskar med 12 miljoner kronor 2016 och med ytterligare 10 miljoner kronor fr.o.m. 2017. Minskningen avser bidragen till de svenska medelhavsinstituten. Finansieringen från staten till instituten avslutas därmed."

l regeringsformen 7 kap. 2 § stadgas: Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.

Regeringens förslag att avsluta finansieringen och därmed avveckla verksamheterna vid de svenska medelhavsinstitutionerna i Aten, Rom och Istanbul, mottogs med förvåning och bestörtning av de berörda instituten, vilka inte har fått tillfälle att lämna synpunkter. Förslaget möttes också omgående av protester från i stort sett hela Kultursverige. Till regeringen och ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, inkom protestskrivelser från Kungl. Vitterhetsakademien respektive Stockholms universitet, vilka inte heller har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.

Efter den massiva kritiken har statsrådet Helene Hellmark Knutsson låtit förstå att regeringens beslut kan komma att ändras efter det att frågan har utretts. På Sveriges Radios fråga (24/10) om varför förslaget att avveckla medelhavsinstituten inte har föregåtts av en utredning svarade Helene Hellmark Knutsson:

"Det är för att vi känner att det är gott om tid. Det här är inte ett skarpt förslag för nästa år och det är mycket möjligt att i den här processen så har inte alla fakta eller konsekvenser blivit fullt belysta. Nu kan vi ta till oss av den här kritiken och träffa dem som är berörda och lyssna in deras argument."

Att döma av uttalandet tycks det ansvariga statsrådet själv inse att regeringens överväganden i budgetpropositionen om att finansieringen av medelhavsinstituten ska upphöra, kom till utan att frågan har beretts tillräckligt.

Det är naturligtvis en bakvänd ordning att i en proposition till riksdagen föreslå att instituten inte längre ska få statlig finansiering - och därmed i praktiken läggas ned - och därefter inleda en beredningsprocess, som syftar till att få underlag för att kunna bedöma om instituten är värda att bevaras.

Jag begär därför att konstitutionsutskottet granskar om regeringen har iakttagit beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen när regeringen i prop. 2014/15:1 föreslår att anslaget till de svenska medelhavsinstituten ska minskas och därefter upphöra.

Maria Abrahamsson

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.