Förordning (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Kommittédirektiv 2021:1336

Förordning (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

/Träder i kraft I:2022-02-01/

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Inledande bestämmelser

1 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade kunskaper för att studenten ska kunna avlägga grundlärar- eller ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Utbildningen är avsedd för personer som har någon av de examina som framgår av bilaga 1 till denna förordning.

2 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Förhållandet till annan reglering

3 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100) framgår dels att inom högskoleutbildning får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensordningen), dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning).

Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det i denna förordning finns avvikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för grundlärar- och ämneslärarexamen och på vilken nivå sådana examina ska avläggas.

4 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare finns bestämmelser om krav på den utbildning som ska leda fram till grundlärar- och ämneslärarexamen. Av 1 kap. 1 § andra stycket och 4 § tredje stycket i den senare förordningen framgår dels att med utbildning till lärare avses enligt den förordningen bland annat utbildning enligt denna förordning, dels att det i denna förordning finns bestämmelser om avvikande krav för utbildningen.

Av examensbeskrivningen i bilaga 2 till högskoleförordningen för dessa examina framgår att det för grundlärarexamen finns tre inriktningar och att det för ämneslärarexamen finns två inriktningar.

I förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare finns bestämmelser om vilken behörighetsgrundande utbildning som krävs för att undervisa i olika ämnen och ämnesområden.

Utbildningsinriktningar och avsedd undervisningsbehörighet

5 § Utbildning som leder till grundlärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Utbildningen avses, på det sätt som anges i bilaga 2, leda till en grundlärarexamen som ger undervisningsbehörighet i någon av de två ämneskombinationerna
1. svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen, eller
2. matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

6 § Utbildning som leder till ämneslärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan.

Utbildningen avses, på det sätt som anges i bilaga 2, leda till en ämneslärarexamen som ger undervisningsbehörighet i ett eller två ämnen.

Var utbildningen anordnas

7 § Utbildningen ska anordnas vid de universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i denna förordning även universitet.

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildningens innehåll

8 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildning som leder till grundlärarexamen omfattar, med undantag från kraven i 2 och 3 kap. förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, 75 högskolepoäng och avser
- ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier om 35 högskolepoäng,
- studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng, och
- verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng.

Utbildning som leder till ämneslärarexamen omfattar, med undantag från kraven i 2 och 3 kap. förordningen om utbildning till lärare och förskollärare, 60 högskolepoäng och avser
- ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier om 20 högskolepoäng,
- studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng, och
- verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng.

Tillträde till utbildningen

9 § Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska vid anmälan ange önskad examen och inriktning enligt 5 § första stycket eller 6 § första stycket.

Sökande till utbildning som leder till grundlärarexamen ska även ange önskad ämneskombination enligt 5 § andra stycket.

Sökande till utbildning som leder till ämneslärarexamen ska även ange önskat ämne eller ämnen enligt 6 § andra stycket.

Undantag från högskoleförordningen när det gäller särskild behörighet

10 § För särskild behörighet till utbildningen gäller 11-16 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning.

Generella bestämmelser om särskild behörighet till utbildningen

11 § Särskild behörighet till utbildning enligt denna förordning har den som har en sådan tidigare examen som framgår av 12-15 §§.

Första stycket gäller inte om den tidigare examen är en utländsk examen.

Undantaget i andra stycket gäller inte om den sökande har en utländsk examen från ett land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 och den utländska examen motsvarar en examen enligt första stycket.

Särskild behörighet till utbildning som leder till grundlärarexamen

12 § Särskild behörighet till utbildning som leder till grundlärarexamen har den som har
1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

13 § Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 har den som har
1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

14 § Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har den som har
1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 och en generell examen om lägst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma huvudområdesgrupp, eller
2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet för den med äldre examen

15 § Särskild behörighet till utbildning enligt 12, 13 eller

14 § har också den som har
1. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som framgår av 12 eller 13 § och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1,
2. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som sammantaget framgår av 14 § och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
3. en äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt bilaga 1.

/Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Huvudområdesgrupper och huvudområden

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Bemyndigande att meddela föreskrifter om huvudområdesgrupperna i bilaga 1

16 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ En huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 består av ett eller flera huvudområden som får anses relevanta för något eller några av de moment som ingår i ett undervisningsämnes centrala innehåll.

De huvudområden som ingår i respektive huvudområdesgrupp anges i bilaga 3.

16 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ En huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 består av ett eller flera huvudområden som får anses relevanta för något eller några av de moment som ingår i ett undervisningsämnes centrala innehåll.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka huvudområden som ingår i en huvudområdesgrupp. Förordning (2021:1337).

Urval

17 § Vid urval till utbildningen gäller 18 § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100).

18 § Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas.

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildningens genomförande

19 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildning som leder till grundlärarexamen ska anordnas med förhöjd studietakt under ett kalenderår.

Utbildning som leder till ämneslärarexamen ska anordnas på heltid under ett normalstudieår enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100).

20 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildningens olika delar enligt 8 § ska anpassas dels efter inriktningen enligt 5 eller 6 §, dels efter det eller de ämnen som utbildningen syftar till att ge undervisningsbehörighet i samt fokusera på undervisningsprocessen och praktiska undervisningsfärdigheter i respektive inriktning och ämne eller ämnen.

21 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna i utbildningen ska ge sådana kunskaper som krävs för undervisning i respektive ämne eller ämnen. I de fall utbildningen avser att leda till grundlärarexamen ska ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna till huvuddelen fokusera på antingen svenska eller matematik.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studierna särskilt ge kunskaper om grundläggande läs- och skrivinlärning eller matematikinlärning samt om barns kommunikation och språkutveckling.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studierna särskilt ge kunskaper om läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling.

22 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska fokusera på de moment och delmoment som är absolut nödvändiga för den kommande yrkesutövningen och som inte kan inhämtas inom övriga delar av utbildningen. Dessa är
- skolväsendets villkor,
- skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
- bedömning och betygssättning.

23 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Den verksamhetsförlagda utbildningen ska förläggas inom relevant verksamhet och ämne samt till minst hälften vara ämnesrelaterad.

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Anställning under studierna

24 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ En utbildning som kombineras med anställning som lärare på deltid ska kunna anordnas under längre tid och i annan studietakt än vad som anges i 19 §.

Särskilda examenskrav för grundlärar- och ämneslärarexamen samt nivå på sådana examina

25 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Efter genomförd utbildning enligt denna förordning gäller de krav för examen som anges i 26 § för både grundlärar- och ämneslärarexamen samt i 27 § första stycket för grundlärarexamen och i 28 § första stycket för ämneslärarexamen.

Examina avläggs på den nivå som anges i 27 § andra stycket och 28 § andra stycket.

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Gemensamma krav för grundlärar- och ämneslärarexamen

26 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Kraven i examensbeskrivningarna för grundlärar- och ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) gäller, med undantag för sådana krav som avser de delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan i 2 kap. 3 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare som inte har någon motsvarighet i utbildningen enligt 22 §.

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Ytterligare krav för grundlärarexamen och nivå på examen

27 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 uppnås efter att studenten, utöver sin tidigare examen enligt bilaga 1, har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 75 högskolepoäng enligt denna förordning.

En examen enligt första stycket avläggs på grundnivå.

Den sammantagna utbildningen enligt första stycket ska anses omfatta ämneskunskaper i någon av de två ämneskombinationerna i 5 § andra stycket i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

/Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Ytterligare krav för ämneslärarexamen och nivå på examen

28 §/Träder i kraft I:2022-07-01/ Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att studenten, utöver sin tidigare examen enligt bilaga 1, har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 60 högskolepoäng enligt denna förordning.

En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå i de fall utbildningen avses ge undervisningsbehörighet i fler än ett ämne och på grundnivå i de fall utbildningen avses ge undervisningsbehörighet i ett ämne.

Den sammantagna utbildningen enligt första stycket ska anses omfatta ämneskunskaper i ett ämne, eller i förekommande fall två ämnen, enligt bilaga 2 i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Övergångsbestämmelser

2021:1336
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 i fråga om 5-7 och 9-18 §§ samt bilaga 1-3 och i övrigt den 1 juli 2022.
2. Förordningen upphör att gälla den 1 februari 2028.
3. En student som har fullgjort utbildning enligt denna förordning och som uppfyller förordningens krav för grundlärar- eller ämneslärarexamen har rätt att få en sådan examen till och med den 31 januari 2032.

2021:1337
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till sådan utbildning som börjar före den 1 oktober 2022.

Bilaga 1 /Träder i kraft I:2022-02-01/

Examina som ger särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärar- eller ämneslärarexamen

Huvudområdesgrupper som ger behörighet när tidigare examen är en generell examen

Huvudområdesgrupp  Grundlärar-   Ämneslärar- Ämneslärar-
            examen f, åk  examen   examen 
            1-3 och 4-6  åk 7-9    gymnasieskolan
Biologi          X        X      X
Bioteknik      X      X      X
Byggteknik       X      X      X
Datateknik       X      X      X
Ekonomisk historia  X      X      X
Elektronik      X      X      X
Elektroteknik      X      X      X
Energiteknik      X      X      X
Engelska      X      X      X
Filosofi      -      -      X
Fordons- och
farkostteknik    X      X      X
Franska          -      X      X
Fysik          X      X      X
Företagsekonomi      -      -      X
Geografi      -      X      X
Geovetenskap och
naturgeografi      X      -      X
Grekiska      -      -      X
Historia      X      X      X
Industriell ekonomi, organisation och
ledning          X      X        X
Journalistik      X      -      -
Juridik och
rättsvetenskap      -      -      X
Kemi        X      X      X
Kemiteknik      X      X      X
Kultur-, samhälls- och
ekonomisk geografi  X      -        -
Kulturvetenskap      X      -      -
Lantmäteri      X      X      X
Latin          -      -      X
Litteraturvetenskap  X      X      X
Maskinteknik      X      X      X
Matematik      X      X      X
Materialvetenskap och
materialteknik      X      X      X
Miljöteknik     X      X      X
Miljövetenskap      X      -      X
Molekylärbiologi  X      X      X
Nationalekonomi      X      X      X
Produktutveckling  X      X      X
Psykologi      -      -      X
Religionsvetenskap och
teologi          X      X      X
Rymdteknik      X      X      X
Samhällsbyggnadsteknik  X      X      X
Skogsvetenskap      X      X      X
Sociologi      X      X      X
Spanska          -      X      X
Statistik      -      X      -
Statsvetenskap      X      X      X
Svenska/Nordiska språk  X      X      X
Teknik       X      X      X
Teknisk fysik      X      X      X
Trä- och pappersteknik  X      X      X
Tyska          -      X      X
Väg- och vattenbyggnad  X      X      X
Yrkesexamen som ger behörighet

Examen          Grundlärar-   Ämneslärar- Ämneslärar-
            examen f, åk  examen   examen
            1-3 och 4-6   åk 7-9   gymnasieskolan   
Agronomexamen      X      X      X
Civilekonomexamen  -      X      X
Civilingenjörsexamen  X      X      X
Högskoleingenjörs
examen          X      X      -
Juristexamen      -      X      X
Jägmästarexamen      X      X      X
Psykologexamen      -      -      X
Förordning (2021:1336).

Bilaga 1 /Träder i kraft I:2022-07-01/

Examina som ger särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärar- eller ämneslärarexamen

Huvudområdesgrupper som ger behörighet när tidigare examen är en generell examen

Huvudområdesgrupp  Grundlärar-   Ämneslärar- Ämneslärar-
            examen f, åk  examen   examen 
            1-3 och 4-6  åk 7-9    gymnasieskolan
Arkitektur       X        X        -
Biologi          X        X      X
Bioteknik      X      X      X
Byggteknik       X      X      X
Datateknik       X      X      X
Ekonomisk historia  X      X      X
Elektronik      X      X      X
Elektroteknik      X      X      X
Energiteknik      X      X      X
Engelska      X      X      X
Filosofi      -      -      X
Fordons- och
farkostteknik    X      X      X
Franska          -      X      X
Fysik          X      X      X
Företagsekonomi      -      X      X
Geografi      X      X      X
Geovetenskap och
naturgeografi      X      -      X
Grekiska      -      -      X
Historia      X      X      X
Industriell ekonomi, organisation och
ledning          X      X        X
Journalistik      X      -      -
Juridik och
rättsvetenskap      -      X      X
Kemi        X      X      X
Kemiteknik      X      X      X
Kultur-, samhälls- och
ekonomisk geografi  X      -        -
Kulturvetenskap      X      -      -
Lantmäteri      X      X      X
Latin          -      -      X
Litteraturvetenskap  X      X      X
Maskinteknik      X      X      X
Matematik      X      X      X
Materialvetenskap och
materialteknik      X      X      X
Miljöteknik     X      X      X
Miljövetenskap      X      -      X
Molekylärbiologi  X      X      X
Nationalekonomi      X      X      X
Produktutveckling  X      X      X
Psykologi      -      -      X
Religionsvetenskap och
teologi          X      X      X
Rymdteknik      X      X      X
Samhällsbyggnadsteknik  X      X      X
Skogsvetenskap      X      X      X
Sociologi      X      X      X
Spanska          -      X      X
Statistik      X      X      -
Statsvetenskap      X      X      X
Svenska/Nordiska språk  X      X      X
Teknik       X      X      X
Teknisk fysik      X      X      X
Trä- och pappersteknik  X      X      X
Tyska          -      X      X
Väg- och vattenbyggnad  X      X      X
Yrkesexamen som ger behörighet

Examen          Grundlärar-   Ämneslärar- Ämneslärar-
            examen f, åk  examen   examen
            1-3 och 4-6   åk 7-9   gymnasieskolan   
Agronomexamen      X      X      X
Civilekonomexamen  -      X      X
Civilingenjörsexamen  X      X      X
Högskoleingenjörs
examen          X      X      -
Juristexamen      -      X      X
Jägmästarexamen      X      X      X
Psykologexamen      -      -      X
Förordning (2021:1337).

Bilaga 2 /Träder i kraft I:2022-02-01/

Undervisningsbehörighet som tidigare examen enligt bilaga 1 kan leda till efter fullgjord kompletterande pedagogisk utbildning och erhållande av grundlärar- eller ämneslärarexamen

Undervisningsämnen i grundlärarexamen

Examen enligt  Förskoleklass och    Årskurs 4-6
bilaga 1    årskurs 1-3
Agronomexamen  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Biologi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Bioteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Byggteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Civilingenjörs-
examen      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Datateknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Ekonomisk
historia  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Elektronik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Elektroteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Energiteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Engelska  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Fordons- och
farkostteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Fysik      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Geovetenskap och
naturgeografi  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Historia  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Högskole-
ingenjörsexamen Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Industriell ekonomi, organisation
och ledning  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Journalistik  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Jägmästarexamen  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kemi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kemiteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kultur-, samhälls- och ekonomisk
geografi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Kulturvetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Lantmäteri  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Litteratur-
vetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Maskinteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Matematik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Material- vetenskap och
materialteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Miljöteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Miljövetenskap  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Molekylär-
biologi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Nationalekonomi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Produkt-
utveckling  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Religions- vetenskap och
teologi      Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Rymdteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Samhälls-
byggnadsteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Skogsvetenskap  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Sociologi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Statsvetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Svenska/
Nordiska språk  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Teknik      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Teknisk fysik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Trä- och
pappersteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Väg- och
vattenbyggnad  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Undervisningsämnen i ämneslärarexamen

Examen enligt   Årskurs 7-9      Gymnasieskolan
bilaga 1

Agronomexamen  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Biologi      Biologi          Biologi, Naturkunskap
Bioteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Byggteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Civilekonom-
examen      Samhällskunskap      Företagsekonomi
Civilingenjörs-
examen      Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Datateknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Ekonomisk
historia  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Elektronik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Elektroteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Energiteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Engelska  Engelska      Engelska
Filosofi  -          Filosofi
Fordons- och
farkostteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Franska      Franska          Franska
Fysik      Fysik          Fysik
Företagsekonomi  -          Företagsekonomi
Geografi  Geografi      Geografi
Geovetenskap och
naturgeografi  -          Naturkunskap
Grekiska  -          Grekiska
Historia  Historia      Historia
Högskole-
ingenjörsexamen  Matematik, Teknik  -
Industriell ekonomi, organisation
och ledning  Matematik, Teknik    Matematik, Teknik
Juridik och
rättsvetenskap  -          Juridik
Juristexamen  Samhällskunskap      Juridik
Jägmästarexamen  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Kemi      Kemi        Kemi
Kemiteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Lantmäteri  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Latin    -          Latin
Litteratur-
vetenskap  Svenska          Svenska
Maskinteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Matematik  Matematik      Matematik
Material- vetenskap och
materialteknik  Matematik, Teknik    Matematik, Teknik
Miljöteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Miljövetenskap  -          Naturkunskap
Molekylär-
biologi     Biologi          Biologi
Nationalekonomi  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Produkt-
utveckling  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Psykologexamen  -          Psykologi
Psykologi  -          Psykologi
Religions- vetenskap och
teologi      Religionskunskap    Religionskunskap
Rymdteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Samhälls-
byggnadsteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Skogsvetenskap  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Sociologi  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Spanska      Spanska          Spanska
Statistik  Matematik      -
Statsvetenskap  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Svenska/
Nordiska språk  Svenska          Svenska
Teknik      Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Teknisk fysik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Trä- och
pappersteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Tyska      Tyska          Tyska
Väg- och
vattenbyggnad  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Förordning (2021:1336).

Bilaga 2 /Träder i kraft I:2022-07-01/

Undervisningsbehörighet som tidigare examen enligt bilaga 1 kan leda till efter fullgjord kompletterande pedagogisk utbildning och erhållande av grundlärar- eller ämneslärarexamen

Undervisningsämnen i grundlärarexamen

Examen enligt  Förskoleklass och    Årskurs 4-6
bilaga 1    årskurs 1-3
Agronomexamen  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Arkitektur   Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Biologi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Bioteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Byggteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Civilingenjörs-
examen      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Datateknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Ekonomisk
historia  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Elektronik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Elektroteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Energiteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Engelska  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Fordons- och
farkostteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Fysik      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Geografi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Geovetenskap och
naturgeografi  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Historia  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Högskole-
ingenjörsexamen Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Industriell ekonomi, organisation
och ledning  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Journalistik  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Jägmästarexamen  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kemi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kemiteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kultur-, samhälls- och ekonomisk
geografi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Kulturvetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Lantmäteri  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Litteratur-
vetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Maskinteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Matematik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Material- vetenskap och
materialteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Miljöteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Miljövetenskap  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Molekylär-
biologi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Nationalekonomi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Produkt-
utveckling  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Religions- vetenskap och
teologi      Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Rymdteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Samhälls-
byggnadsteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Skogsvetenskap  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Sociologi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Statistik    Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Statsvetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Svenska/
Nordiska språk  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Teknik      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Teknisk fysik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Trä- och
pappersteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Väg- och
vattenbyggnad  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Undervisningsämnen i ämneslärarexamen

Examen enligt   Årskurs 7-9      Gymnasieskolan
bilaga 1

Agronomexamen  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Arkitektur   Matematik, Teknik    -
Biologi      Biologi          Biologi, Naturkunskap
Bioteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Byggteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Civilekonom-
examen      Samhällskunskap      Företagsekonomi
Civilingenjörs-
examen      Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Datateknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Ekonomisk
historia  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Elektronik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Elektroteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Energiteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Engelska  Engelska      Engelska
Filosofi  -          Filosofi
Fordons- och
farkostteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Franska      Franska          Franska
Fysik      Fysik          Fysik
Företagsekonomi  Samhällskunskap      Företagsekonomi
Geografi  Geografi      Geografi
Geovetenskap och
naturgeografi  -          Naturkunskap
Grekiska  -          Grekiska
Historia  Historia      Historia
Högskole-
ingenjörsexamen  Matematik, Teknik  -
Industriell ekonomi, organisation
och ledning  Matematik, Teknik    Matematik, Teknik
Juridik och
rättsvetenskap  Samhällskunskap      Juridik
Juristexamen  Samhällskunskap      Juridik
Jägmästarexamen  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Kemi      Kemi        Kemi
Kemiteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Lantmäteri  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Latin    -          Latin
Litteratur-
vetenskap  Svenska          Svenska
Maskinteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Matematik  Matematik      Matematik
Material- vetenskap och
materialteknik  Matematik, Teknik    Matematik, Teknik
Miljöteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Miljövetenskap  -          Naturkunskap
Molekylär-
biologi     Biologi          Biologi
Nationalekonomi  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Produkt-
utveckling  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Psykologexamen  -          Psykologi
Psykologi  -          Psykologi
Religions- vetenskap och
teologi      Religionskunskap    Religionskunskap
Rymdteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Samhälls-
byggnadsteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Skogsvetenskap  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Sociologi  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Spanska      Spanska          Spanska
Statistik  Matematik      -
Statsvetenskap  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Svenska/
Nordiska språk  Svenska          Svenska
Teknik      Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Teknisk fysik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Trä- och
pappersteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Tyska      Tyska          Tyska
Väg- och
vattenbyggnad  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Förordning (2021:1337).

Bilaga 3 /Träder i kraft I:2022-02-01/ /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2021:1337)./

Huvudområden som ingår i respektive huvudområdesgrupp enligt bilaga 1

Huvudområdesgrupp  Huvudområden
Biologi          Biodiversitet och bevarandebiologi
            Biodiversitet och systematik
            Biologi
            Biologi med fördjupning i akvatisk 
            ekologi
            Biologi med fördjupning i 
            bevarandebiologi och naturvård
            Biologi med fördjupning i ekologi
            Biologi med fördjupning i marinbiologi
            Biologi med fördjupning i växtbiologi
            Biologi med fördjupning i växtekologi
            Biologi med fördjupning i zooekologi
            Biologi med inriktning mot 
            biodiversitet och systematik
            Biovetenskap
            Ekologi och biodiversitet
            Etologi
            Evolutionsbiologi
            Genetisk och molekylär växtbiologi
            Molekylärbiologi
            Marinbiologi
            Marin biologi
            Systembiologi
            Toxikologi
Bioteknik      Bioenergiteknik
            Bioteknik
            Molekylär bioteknik
            Teknisk biologi
            Tillämpad bioteknik
Byggteknik      Byggnadsteknik
            Byggteknik
            Byggteknik inriktning förnybar energi
Datateknik     Datalogi
            Datalogi och datateknik
            Datateknik
            Datorsystemteknik
            Datorteknik
            Inbyggda system
            Informationsteknik
            Mikrodatorteknik
            Programvaruteknik
            Signalbehandling
            Systemteknik
Ekonomisk historia  Ekonomisk historia
            Ekonomi och samhälle
Elektronik     Elektronik
Elektroteknik      Elektronikkonstruktion
            Elektroteknik
Energiteknik      Energi- och miljöteknik
            Energi- och miljöteknologi
            Energisystem
            Energisystemteknik
            Energiteknik
            Hållbar energiteknik
            Miljö- och energisystem
            Solenergiteknik
Engelska      Engelska
            Engelska med specialisering i engelsk 
            litteraturvetenskap
            Engelska med specialisering i engelsk 
            språkvetenskap
            Engelskspråkig litteratur
            Språk och språkvetenskap med 
            specialisering i engelska
Filosofi      Evidensbasering
            Filosofi
            Logik
            Praktisk filosofi
            Teoretisk filosofi
            Vetenskapsteori
Fordons-
och farkostteknik  Flygteknik
Franska          Franska
            Språk och språkvetenskap med 
            specialisering i franska
Fysik        Astrofysik
            Astronomi
            Beräkningsfysik
            Fysik
            Fysik med inriktning mot materialfysik 
            och biologiska system
            Geofysik
            Medicinsk strålningsfysik
            Radiofysik
            Teoretisk fysik
Företagsekonomi      Accounting
            Affärssystem  
            Ekonomi med IT
            Entreprenörskap
            Företagsadministration
            Företagsekonomi
            Företagsekonomisk analys
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            företagsfinansiering
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            globalisering, varumärken och 
            konsumtion
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            internationell strategisk ledning
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            internationell marknadsföring och 
            varumärken
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            ledarskap, kunskap och 
            förändringsprocesser
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            redovisning och ekonomistyrning
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            redovisning och finansiell 
            kommunikation
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            redovisning och finansiering
            Företagsekonomi med fördjupning i 
            redovisning och revision
            Industrial Management
            Innovation, entreprenörskap och 
            management
            International business
            Internationellt företagande
            Internationell företagsekonomi
            Ledarskap
            Marketing and Consumption
            Management
            Marknadsföring
            Redovisning
            Technology Management
            Transportekonomi och 
            materialadministration
Geografi      Geografi
            Landskapsvetenskap
Geovetenskap
och naturgeografi  Geologi
            Geologiska vetenskaper 
            Geokemi
            Geovetenskap
            Geovetenskap/Naturgeografi
            Hydrologi
            Marin geologi
            Marin geovetenskap
            Meteorologi
            Meteorologi, oceanografi och klimat
            Naturgeografi
            Naturgeografi och ekosystemanalys
            Naturgeografi och ekosystemvetenskap
            Naturgeografi och kvartärgeologi
            Naturresursteknik
            Oceanografi
Grekiska      Antik grekiska
            Grekiska
            Språk och språkvetenskap med 
            specialisering i grekiska
Historia      Historia
            Historia med inriktning mot 
            militärhistoria
            Historisk arkeologi
            Historiska studier
            Historiska studier - specialisering i 
            historia
Industriell ekonomi, organisation och
ledning          Industriell teknik
Journalistik      Journalistik
            Journalistik med inriktning mot 
            undersökande journalistik
Juridik
och rättsvetenskap  Affärsjuridik
            Affärsrätt
            Design och Innovation Law
            Europeisk ekonomisk rätt
            Europeisk handelsrätt
            Europeisk immaterialrätt
            Europeisk och internationell 
            handelsrätt
            Europeisk och internationell 
            skatterätt
            Folkrätt
            Handelsrätt
            Internationell handelspolicy och 
            regelverk för handel
            Internationell kommersiell 
            skiljedomsrätt
            Juridik
            Juridik med inriktning folkrätt
            Miljörätt
            Offentlig rätt
            Rättssociologi
            Rättsvetenskap
            Sjörätt
            Skatterätt
Kemi          Analytisk kemi
            Kemi
            Kemi med inriktning mot läkemedelskemi
            Kemi med inriktning mot organisk kemi 
            och läkemedelskemi
            Kemiteknik
            Läkemedelskemi
            Materialkemi
            Nanokemi
            Organisk kemi
            Peptid- och proteinkemi
            Proteinvetenskap
Kemiteknik      Kemi och kemiteknik
            Kemisk teknologi
            Kemiteknik
            Kemiteknik med fysik
            Miljö- och processteknik
            Polymerteknik
Kultur-, samhälls-
och ekonomisk geografi  Ekonomisk geografi
            Kulturgeografi
            Samhällsgeografi
            Samhälls- och kulturanalys
            Samhällsplanering
Kulturvetenskap      Barn- och ungdomskultur
            Bok- och bibliotekshistoria
            Globala studier av kultur och samhälle
            Kultur och medier
            Kulturarv
            Kulturarvsstudier
            Kultur- och samhällsanalys
            Kulturpedagogik
            Kulturstudier
            Kulturvetenskap
            Kulturvetenskap med samtidsinriktning
            Kulturvetenskaper med specialisering i 
            kulturadministration
            Kulturvetenskaper med specialisering i 
            bokhistoria
            Kulturvetenskaper med specialisering i 
            digitala kulturer
            Kulturvetenskaper med specialisering i 
            förlags- och bokmarknadskunskap
            Kulturvetenskaper med specialisering i 
            modevetenskap 
            Kulturvetenskaper
            Museologi
            Språk och kulturstudier
            Tillämpad kulturanalys
Lantmäteri      Lantmäteriteknik
Latin          Latin
            Språk och språkvetenskap med 
            specialisering i latin
Litteraturvetenskap  Barn- och ungdomslitteratur
            Litteratur-Kultur-Medier
            Litteratur-Kultur-Medier med 
            specialisering i allmän litteratur
            Litteratur-Kultur-Medier med 
            specialisering i allmän/skandinavisk 
            litteratur
            Litteratur-Kultur-Medier med 
            specialisering i barn- och 
            ungdomslitteratur
            Litteratur-Kultur-Medier med 
            specialisering i skandinaviska studier
            Litteraturvetenskap
            Litteraturvetenskap: kultur och medier
            Litteraturvetenskap med specialisering 
            i barnlitteratur
Maskinteknik      Bearbetningsteknik
            Maskininlärning, system och 
            reglerteknik
            Maskinteknik
            Produktionsteknik
            Teknisk design
Matematik      Beräkningsteknik
            Matematik
            Matematik med fördjupning i numerisk 
            analys
            Matematik med inriktning mot 
            problemlösning
            Matematik/Tillämpad matematik
            Matematiska vetenskaper
            Matematisk statistik
            Optimeringslära
            Tillämpad matematik
Materialvetenskap
och materialteknik  Material och produktutveckling
            Materialteknik
            Materialvetenskap
Miljöteknik      Miljöteknik
Miljövetenskap      Ekologi
            Hållbar utveckling
            Miljöanalys och miljöförvaltning
            Miljövetenskap
            Miljövetenskap med inriktning mot 
            atmosfärsvetenskap
            Miljövetenskap med inriktning mot 
            atmosfärsvetenskap, klimat och 
            ekosystem
            Miljövetenskap med inriktning mot 
            ekotoxikologi
            Miljövetenskap med inriktning mot 
            miljö- och hälsoskydd
            Miljövetenskap med inriktning mot 
            problemlösning
            Miljö- och hållbarhetsvetenskap
            Miljö- och hälsoskydd
            Miljö- och naturresursförvaltning
            Miljövetenskap
            Miljövetenskap med fördjupning i 
            tillämpad klimatstrategi
            Miljövård och fysisk planering
            Vatten i natur och samhälle
Molekylärbiologi  Mikrobiologi
            Molekylär biofysik
            Molekylära livsvetenskaper
            Molekylära tekniker inom 
            livsvetenskaperna
            Molekylärbiologi
            Molekylärbiologi med fördjupning i 
            medicinsk biologi
            Molekylärbiologi med fördjupning i 
            mikrobiologi
            Molekylärbiologi med fördjupning i 
            molekylär genetik och bioteknik
            Molekylärbiologi med inriktning mot 
            genomik och systembiologi
Nationalekonomi      Economics
            Ekonometri
            Ekonomisk tillväxt, innovationer och 
            rumslig dynamik
            Ekonomisk utveckling
            Ekonomisk utveckling och tillväxt
            Hälsoekonomi
            Innovation och global hållbar 
            utveckling
            Innovation och rumslig dynamik
            Nationalekonomi
            Nationalekonomi/forskningsmetodik
Produktutveckling  Biomekanik
            Integrerad produktutveckling
            Produkt- och processutveckling
            Produktrealisering
            Produktutveckling
            Produktutveckling och 
            innovationsledning
            Teknisk design
            Teknisk produkt- och 
            produktionsframtagning
Psykologi      Arbets- och organisationspsykologi
            Kognitiv psykologi
            Missbruks- och beroendevetenskap med 
            inriktning mot psykologi
            Psykologi
            Psykologi med inriktning mot arbets- 
            och organisationspsykologi
            Psykologi med inriktning mot 
            missbrukspsykologi
            Psykologi med inriktning mot 
            samhällspsykologi
            Psykologi med inriktning mot sexologi
            Tillämpad psykologi
Religionsvetenskap och
teologi          Religionshistoria
            Religionshistoria och 
            religionsbeteendevetenskap
            Religionsvetenskap/kunskap
            Religionsvetenskap
            Religionsvetenskap med specialisering i 
            migrationsvetenskap
            Religionsvetenskap med specialisering i 
            etik
            Religionsvetenskap med specialisering 
            i religionsbeteendevetenskap
            Religionsvetenskap med specialisering i 
            religionsfilosofi
            Religionsvetenskap med specialisering i 
            religionshistoria
            Tros- och livsåskådningsvetenskap
Rymdteknik      Rymdteknik
Samhällsbyggnadsteknik  Restproduktteknik
            Samhällsbyggnad
            Samhällsbyggnadsteknik
            Vattenteknik
Skogsvetenskap      Skogshushållning    
            Skogs- och träteknik
            Skogsvetenskap
Sociologi      Sociologi
            Sociologi med inriktning mot 
            arbetsintegrerat lärande
            Sociologi med inriktning mot 
            samhällsanalys
Spanska          Spanska
            Språk och språkvetenskap med 
            specialisering i spanska
Statistik      Matematisk statistik
            Statistik
Statsvetenskap      Internationella relationer
            Offentlig förvaltning
            Politologi
            Samhällskunskap 
            Statskunskap
            Statsvetenskap
            Statsvetenskap/kunskap
            Statsvetenskap med inriktning mot 
            krishantering och internationell 
            samverkan
            Statsvetenskap med inriktning mot 
            krishantering och säkerhet
            Statsvetenskap med inriktning mot 
            säkerhetspolitik
Svenska/Nordiska Språk  Nordiska språk
            Nusvenska
            Skandinavistik
            Språk och språkvetenskap med 
            specialisering i svenska/nordiska språk
            Svenska
            Svenska med didaktisk inriktning
            Svenska med specialisering i 
            språkkonsultarbete 
            Svenska med specialisering i svenska 
            som andraspråk
            Svenska med specialisering i svenska, 
            språklig inriktning
            Svenska/nordiska språk 
            Svenska som andraspråk
            Svenska språket
            Svenska språket med inriktning mot 
            språkkonsultverksamhet
            Svenska - språk och litteratur
Teknik          Produktionsteknik
            Resursåtervinning
            Teknik
            Teknisk design
            Teknisk fysik och elektroteknik
            Teknologi
            Virtuell produktframtagning
Teknisk fysik      Teknisk fysik
            Teknisk fysik och elektroteknik
Trä- och pappersteknik  Skog och träteknik
            Träteknik
Tyska          Språk och språkvetenskap med 
            specialisering i tyska
            Tyska
Väg- och vattenbyggnad  Underhållsteknik
            Väg- och vattenbyggnad
Förordning (2021:1336).

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.