Avveckling av Statens institut för byggnadsforskning

Kommittédirektiv 1993:125

Avveckling av Statens institut för byggnadsforskning

Innehåll

  Dir. 1993:125

  Beslut vid regeringssammanträde 1993-11-25.

  Chefen för Näringsdepartementet, statsrådet P. Westerberg anför.

  Mitt förslag

  Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att fr.o.m. den 1 januari 1994 ansvara för avvecklingen av Statens institut för byggnadsforskning.

  Bakgrund

  Riksdagen har beslutat att Statens institut för byggnadsforskning (SIB) skall avvecklas den 1 januari 1994. Samtidigt planeras bildandet av en ny institution för bygg- och fastighetsforskning vid Tekniska högskolan i Stockholm med lokalisering till Gävle (prop. 1992/93:170, bet.1992/93:BoU23, rskr.1992/93:401). Regeringen har vidare i proposition 1993/94:82 om samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning lämnat förslag om en ny samhälls-vetenskaplig institution för bostads- och byggforskning i Gävle, knuten till Uppsala universitet. Beträffande SIB:s två mindre lokalavdelningar vid Lunds universitet resp. Chalmers tekniska högskola avser regeringen att ta iniativ till överläggningar om möjligheterna att inlemma dessa verksamheter i resp. universitet och högskola. Riksdagen förväntas fatta beslut den 16 december 1993.

  Avvecklingen av SIB ombesörjs fram till den 1 januari 1994 av myndigheten själv. Uppsägningstiden för den personal som sägs upp på grund av arbetsbrist löper ut efter den 1 januari 1994. Detta innebär att det kommer att behövas en övergångsorganisation som slutför avvecklingsarbetet efter det att SIB har upphört.

  Regeringen har denna dag uppdragit åt Statens arbetsgivarverk att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om skyldighet för dem som kvarstår i anställning vid SIB efter den 31 december 1993 att fullgöra sin

   tjänstgöring enligt vad som bestäms av den särskilda utredaren.  
  
  Uppdraget

  Uppdraget skall avse att fr.o.m. den 1 januari 1994 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 mars 1995, överta ansvaret för att slutföra avvecklingen av SIB samt att överta arbetsgivaransvaret för den personal som har sagts upp och som ingår i avvecklingsorganisationen.

  I uppdraget ingår bl.a.

  - att ge de anställda en aktiv och kontinuerlig information,

  - att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få nytt arbete,

  - att i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen men också t.ex. Riksrevisionsverket, Statens arbetsgivarverk och företagshälso- vården,

  - att slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta bok- slut och årsredovisning,

  - att vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. att verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning,

  - att avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden. Bokslutet för SIB och avvecklingsorganisationen skall överlämnas till regeringen för fastställande.

  Arbetet skall avslutas med en rapport.

  Hemställan

  Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Näringsdepartementet,

  att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförord- ningen (1976:119) - med uppdrag att ansvara för att slutföra avvecklingen av SIB.

  Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna, under förutsättning av riksdagens beslut, skall belasta tolfte huvudtitelns anslag F 14. Särskilda avvecklingskostnader för Statens institut för byggnadsforskning.

  Beslut

  Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

                      (Näringsdepartementet)
  

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.