Avveckling av Försvarets civilförvaltning

Kommittédirektiv 1993:17

Avveckling av Försvarets civilförvaltning

Dir. 1993:17

Beslut vid regeringssammanträde 11 februari 1993

Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Björck anför.

Mitt förslag

I avvaktan på riksdagens beslut om avveckling av Försvarets civil- förvaltning (FCF) föreslår jag att en särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda avvecklingen av FCF. Utredaren skall till regeringen senast den 15 april 1993.
- i samråd med Försvarsmaktens organisationsmyndighet, Riksrevisionsverket (RRV) och Kammarkollegiet föreslå hur regeringens förslag om fördelningen av ansvaret för vissa av FCF:s nuvarande verk- samheter skall organiseras och hur resurserna skall fördelas, och
- föreslå en tidsplan för genomförandet av avvecklingen av FCF.

Utredaren skall dessutom i samråd med berörda myndigheter förbereda överföringen av de verksamheter som enligt regeringens förslag skall övertas av annan myndighet fr.o.m. den 1 juli 1993.

Bakgrund

Utredningen om Lednings- och mundighetsorganisationen för försvaret (LEMO) lämnade i oktober 1992 delbetänkandet Administrativt stöd till Försvarsmakten (SOU 1991:105).

Regeringen har tagit ställning till utredningens förslag och lämnade i budgetpropositionen 1992/93:100 bil. 5 s. 33-41 följande förslag till riksdagen om verksamheten vid FCF:
- FCF läggs ned den 30 juni 1994.
- Försvarsmakten och övriga myndigheter under Försvarsdepartementet skall var och en inom sitt ansvarsområde, senast den 1 juli 1994 ansvara för:

* användning av ekonomi- och personaladministrativa system,

* personaladministrativt stöd,

* fordringsbevakning och indrivning av fordringar samt ansvar över det allmänna rättsliga stödet och för reglering av ansvarsskador.
- FCF:s nuvarande ansvar för utfärdande av tillämpningsföreskrifter i fråga om värnpliktsförmåner, beslut om ekonomisk hjälp vid repetitions- utbildning samt prövning av överklaganden i fråga om förmåner för värn- pliktiga m.fl. övertas, efter samråd med Försvarsmakten, av Värnplikts- verket den 1 juli 1993.
- Patentverksamheten vid FCF övertas av Försvarets materielverk den 1 juli 1993.
- De uppgifter och den verksamhet som FCF har i fråga om främst trafik- skadereglering övertas av Kammarkollegiet senast den 1 juli 1994.

Utredningsuppdraget

En särskild utredare bör tillkallas med uppgift att förbereda avvecklingen av FCF. Regeringens proposition 1992/93:100 bil. 5 s. 33-41 skall vara utgångspunkt för utredarens arbete.

Förutsatt att riksdagen beslutar i enlighet med propositionen, avser jag att senare föreslå regeringen tillägg till dessa direktiv med avseende på genomförandet av beslutet.

I den nämnda propositionen föreslås som nyss sagts att FCF:s nuvarande uppgifter i fråga om värnpliktsförmåner skall övertas av Värnpliktsverket och att patentverksamheten skall övertas av Försvarets materielverk och att trafikskaderegleringsverksamheten övertas av Kammarkollegiet. Dessutom föreslås att ansvaret för FCF:s nuvarande uppgifter avseende personal- administrativt stöd skall överföras till Försvarsmakten och till andra myndigheter som i dag köper detta stöd av FCF.

Utredaren skall, i samråd med FCF och de berörda myndigheterna förbereda överföringen av dessa verksamheter/uppgifter till Försvarsmakten och till andra myndigheter.

Ansvaret för FCF:s nuvarande verksamhet som rör ekonomi- och personal- administrativa system fördelas enligt regeringens förslag till Försvars- makten, till övriga myndigheter som i dag utnyttjar FCF:s system och till RRV. Utgångspunkten för förslagen har varit att RRV, skall ha samma roll och ansvar, för befintliga och för framtida system, gentemot Försvarsmakten och övriga myndigheter under Försvarsdepartementet som i förhållande till andra myndigheter inom statsförvaltningen. För Försvarsmakten innebär det bl.a. att själv ansvara för att ange mål för användning av befintliga och framtida ekonomi- och personaladministrativa system inom myndigheten.

Med denna utgångspunkt skall utredaren, i samråd med Försvarsmaktens organisationsmyndighet och RRV, lämna förslag till dimensionering av de resurser som skall tillföras Försvarsmakten och RRV.

Det föreslås vidare i propositionen att Försvarsmakten och andra myndigheter inom Försvarsdepartementets område skall ansvara för bevakning och indriv- ning av sina fordringar men att tjänsten borde kunna köpas av Kammar- kollegiet. Det föreslås också att Försvarsmakten skall ansvara för det allmänna rättsliga stödet på området och för reglering av ansvarsskador.

Utredaren skall i samråd med Försvarsmaktens organisationsmyndighet och med Kammarkollegiet pröva den närmare utformningen av hur Försvarsmakten i ett långsiktigt avtal kan köpa dessa bevaknings- och indrivningstjänster av Kammarkollegiet. Utredaren skall vidare lämna förslag till dimensionering och lokalisering av de resurser som, enligt förslaget, skall tillföras Försvarsmakten.

Utredaren skall föreslå hur behovet av den i propositionen nämnda service- verksamheten kan tillgodoses när FCF läggs ned.

Utredaren skall föreslå en tidsplan för genomförandet av avvecklingen av FCF.

Utredaren skall vidare informera berörda huvudorganisationer och bereda dem tillfälle att föra fram synpunkter under arbetets gång.

Resultatet av uppdraget skall redovisas för regeringen senast den 15 april 1993.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Försvarsdepartementet

att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att förbereda avvecklingen av FCF,
att besluta om sakkunniga och experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att de kostnader som föranleds av omorganisationen skall belasta respektive mottagande myn- dighet och att FCF:s kostnader förskotteras och särredovisas av FCF för att slutligen regleras av respektive mottagande myndighet.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

                    Försvarsdepartementet