Torsdag den 6 april 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:93

Föredragningslista

2016/17:93

Torsdagen den 6 april 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 17 mars

 

 

Avsägelser

 

2

Ingemar Nilsson (S) som ledamot i näringsutskottet och suppleant i finansutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Ingemar Nilsson (S) som ledamot i finansutskottet

 

4

Teresa Carvalho (S) som suppleant i civilutskottet

 

5

Patrik Engström (S) som ledamot i riksdagens överklagandenämnd

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2016/17:394 av Lotta Finstorp (M)
Ridning som friskvård

 

7

2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V)
Höjning av bostadsstandarden

 

8

2016/17:413 av Lotta Finstorp (M)
Regelkrångel på arbetsmarknaden

 

9

2016/17:414 av Ewa Thalén Finné (M)
Byggande på jordbruksmark

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

10

2016/17:FPM79 Översyn av förordningen om sprängämnesprekursorer KOM(2017) 103

FöU

11

2016/17:FPM80 Kommissionens meddelande om en förnyad handlingsplan för återvändande samt rekommendation om effektivare tillämpning av återvändandedirektivet KOM(2017) 200

SfU

12

2016/17:FPM81 Europas framtid: Kommissionens vitbok KOM(2017) 2025

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

13

2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

FiU

 

Skrivelse

 

14

2016/17:168 Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

 

15

2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C)

UU

16

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

 

med anledning av skr. 2016/17:118 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

 

17

2016/17:3663 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

85 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

19

Bet. 2016/17:CU12 Konsumenträtt

18 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

20

Bet. 2016/17:KrU7 Marknäten och public service

2 res. (SD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor

42 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

22

Bet. 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor

20 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

23

Bet. 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

24

Bet. 2016/17:MJU12 Djurskydd

11 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

26

Bet. 2016/17:SkU24 Punktskatter

20 res. (M, SD, MP, C, V, L, KD)

27

Bet. 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring

26 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

28

Bet. 2016/17:FiU30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

29

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.