Torsdag den 17 september 2015

Kammarens föredragningslistor 2015/16:3

Föredragningslista

2015/16:3

Torsdagen den 17 september 2015

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Annie Lööf (C) som ledamot i Utrikesnämnden

 

2

Emil Källström (C) som suppleant i skatteutskottet

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Anders Lönnberg (S) som ersättare fr.o.m. den 1 november 2015 t.o.m. den 30 april 2016 under Åsa Westlunds (S) ledighet

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

4

Anna Vikström (S) som ersättare för statsrådet Ibrahim Baylan (S) fr.o.m. den 1 november 2015 t.o.m. den 30 april 2016 under Mathias Tegnérs (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Anders W Jonsson (C) som ledamot i Utrikesnämnden

 

6

Marta Obminska (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

7

Göran Lindell (C) som suppleant i skatteutskottet

 

8

Rickard Nordin (C) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

9

2014/15:35 Tisdagen den 15 september

SfU

 

Anmälan om faktapromemoria

 

10

2014/15:FPM48 Meddelande om en rättvis och effektiv företagsbeskattning i EU KOM(2015) 302

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

11

2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

SfU

12

2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

SfU

 

EU-dokument

 

13

KOM(2015) 450 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en omplaceringsmekanism vid kriser och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 november 2015

SfU

14

KOM(2015) 452 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU och om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd och om ändring av direktiv 2013/32/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 november 2015

SfU

 

Interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

15

2014/15:547 av Tina Ghasemi (M)
Ungdomsgaranti utan effekt

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

16

2014/15:752 av Lars Tysklind (FP)
Överenskommelse om minimimått på havskräfta

 

17

2014/15:753 av Lars Tysklind (FP)
Levande kust och skärgård

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

18

2014/15:762 av Marie Granlund (S)
Våldsdåden i Malmö

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

19

2014/15:694 av Edward Riedl (M)
Antalet flygplatser i Stockholm
2014/15:695 av Edward Riedl (M)
Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma

 

20

2014/15:696 av Edward Riedl (M)
Nivån på myndighetsavgiften för flyget

 

21

2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M)
Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser

 

 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

22

2014/15:730 av Lotta Finstorp (M)
Minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador

 

23

2014/15:731 av Lotta Finstorp (M)
Psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

24

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.