Torsdag den 15 juni 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:126

Föredragningslista

2016/17:126

Torsdagen den 15 juni 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Beatrice Ask (M) som ledamot i justitieutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Beatrice Ask (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

 

3

Tomas Tobé (M) som ledamot i justitieutskottet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2016/17:558 av Kerstin Lundgren (C)
Förnyelse av körkortet för FN-svenskar i Somalia

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2016/17:FPM95 Lägesrapport om cigarettsmuggling KOM(2017) 235

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2016/17:204 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 september

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

 

7

2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

8

2016/17:3750 av Anders W Jonsson och Per Lodenius (båda C)

SoU

9

2016/17:3751 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

10

2016/17:3752 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

11

Bet. 2016/17:MJU24 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

32 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2016/17:JuU15 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

5 res. (S, M, SD, MP, V, KD)

13

Bet. 2016/17:JuU25 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

1 res. (V)

 

Socialutskottets betänkande

 

14

Bet. 2016/17:SoU21 Driftsformer för universitetssjukhus

1 res. (S, MP, V)

 

Finansutskottets betänkande

 

15

Bet. 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

16

Bet. 2016/17:SkU33 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

2 res. (SD)

 

Socialutskottets betänkande

 

17

Bet. 2016/17:SoU18 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

1 res. (S, MP, V)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2016/17:UbU9 Det livslånga lärandet inom högre utbildning

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

19

Bet. 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor

7 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Gemensam debatt bet. 2016/17:NU20 och 2016/17:NU25

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2016/17:NU20 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

7 res. (SD, V, L)

21

Bet. 2016/17:NU25 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

1 res. (SD)

22

Bet. 2016/17:NU21 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

3 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

23

Bet. 2016/17:NU23 Immaterialrätt

4 res. (M, SD, C, L, KD)

24

Bet. 2016/17:NU24 Statligt ägda bolag i omvandling

3 res. (M, C, V, L, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

25

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.