Tisdag den 5 april 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:86

Föredragningslista

2015/16:86

Tisdagen den 5 april 2016

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 8, onsdagen den 9, torsdagen den 10, fredagen den 11, tisdagen den 15, onsdagen den 16, torsdagen den 17 och fredagen den 18 mars

 

 

Avsägelser

 

2

Julia Kronlid (SD) som ledamot i Europarådets svenska delegation

 

3

Johan Nissinen (SD) som suppleant i Europarådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Johan Nissinen (SD) som ledamot i Europarådets svenska delegation

 

5

Markus Wiechel (SD) som suppleant i Europarådets svenska delegation

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2015/16:26 Torsdagen den 17 mars

JuU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

7

2015/16:FPM58 Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten KOM(2016) 82

TU

8

2015/16:FPM59 Rapport om genomförandet av riktlinjerna för europeisk statistik KOM(2016) 114

FiU

9

2015/16:FPM60 Beslut om ekonomiskt partnerskapsavtal med Östafrikanska gemenskapen (EAC) KOM(2016) 63, KOM(2016) 64

UU

10

2015/16:FPM61 Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter KOM(2016) 87

MJU

11

2015/16:FPM62 Transatlantiska dataflöden: Återuppbygga förtroende genom starka skyddsåtgärder KOM(2016) 117

KU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

12

KOM(2016) 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 maj 2016

TU

13

KOM(2016) 159 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2016
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 maj 2016

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

41 res. (M, SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2015/16:SfU11 Medborgarskap

4 res. (SD, C, KD)

16

Bet. 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

17

Bet. 2015/16:SoU10 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

1 res. (M, SD)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2015/16:FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm

1 res. (SD)

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

19

Bet. 2015/16:NU15 Näringspolitik

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

20

Utl. 2015/16:NU16 Granskning av meddelande om att förbättra den inre marknaden

5 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

21

Bet. 2015/16:KrU7 Konstarter och kulturskapares villkor

12 res. (SD, V, L, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2015/16:JuU19 Processrättsliga frågor

10 res. (M, SD, C, V)

23

Bet. 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer

30 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

24

2015/16:491 av Kristina Yngwe (C)
Giftiga kemikalier från brandskum i dricksvatten

 

 

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

25

2015/16:484 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Effektskatten
2015/16:522 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Effektskatten

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

26

2015/16:483 av Sten Bergheden (M)
De föreslagna ändringarna i vapendirektivet

 

 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

27

2015/16:478 av Johan Forssell (M)
Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

28

2015/16:409 av Sten Bergheden (M)
Fungerande rovdjursförvaltning
2015/16:439 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Förändring i jaktförordningen
2015/16:443 av Daniel Bäckström (C)
Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning

 

29

2015/16:455 av Sten Bergheden (M)
En ny myndighet för jakt och viltförvaltning

 

30

2015/16:472 av Sten Bergheden (M)
Jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård

 

31

2015/16:427 av Magnus Oscarsson (KD)
Akuta åtgärder för att rädda mjölkproduktionen
2015/16:496 av Edward Riedl (M)
Villkoren för svenska mjölkbönder
2015/16:518 av Daniel Bäckström (C)
Åtgärder mot mjölkkrisen

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

32

2015/16:485 av Allan Widman (L)
Sveriges solidaritet med de baltiska länderna

 

33

2015/16:486 av Allan Widman (L)
Exportvillkor för anskaffning av nästa generations ubåt

 

34

2015/16:487 av Allan Widman (L)
Bemanning av det svenska försvaret

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

35

2015/16:489 av Fredrik Schulte (M)
Högkonjunktur och skuldsättning

 

36

2015/16:492 av Lars-Arne Staxäng (M)
Sämre ekonomi för ålderspensionärer

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

37

2015/16:460 av Erik Ottoson (M)
Öppna data

 

38

2015/16:465 av Michael Svensson (M)
Effekter på demokratin av ny regionindelning
2015/16:477 av Edward Riedl (M)
Umeå som regionhuvudstad

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.