Tisdag den 31 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:121

Föredragningslista

2021/22:121

Tisdagen den 31 maj 2022

Kl.

13.00

 

Votering

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Ärenden för avgörande kl. 13.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkande

 

1

Bet. 2021/22:SoU18 Socialtjänstfrågor – barn och unga

18 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Finansutskottets betänkande

 

2

Bet. 2021/22:FiU32 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

 

 

Socialutskottets betänkande

 

3

Bet. 2021/22:SoU33 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

13 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2021/22:JuU29 Terrorism

18 res. (M, SD, KD, L, MP)

5

Bet. 2021/22:JuU30 Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

6

Bet. 2021/22:JuU31 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

7

Bet. 2021/22:JuU40 Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2021/22:CU20 Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

6 res. (S, M, SD, C, KD, L)

9

Bet. 2021/22:CU21 Hittegods i kollektivtrafiken

 

10

Bet. 2021/22:CU23 Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

1 res. (SD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2021/22:NU23 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

6 res. (M, SD, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2021/22:SfU24 Ett bättre premiepensionssystem

1 res. (SD)

13

Bet. 2021/22:SfU25 Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

3 res. (SD, V)

 

Justering av protokoll

 

14

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 10 maj

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

15

Ulrika Heindorff (M) fr.o.m. den 30 maj
Därmed upphörde Mats Sanders (M) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

16

2021/22:515 av Tobias Andersson (SD)
Återvandring av andra grupper än ukrainare

 

17

2021/22:519 av Tobias Andersson (SD)
Utvisning av kriminella trots anknytning

 

18

2021/22:525 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Riksdagens tillkännagivanden om vapenfrågor

 

19

2021/22:526 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vapenförvaring och förenklade regler

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

20

2021/22:FPM93 EU-initiativ om skydd mot uppenbart ogrundade rättsprocesser för personer som deltar i den offentliga debatten COM(2022) 177

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

 

21

2021/22:4752 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

22

2021/22:4753 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

 

EU-dokument

 

23

COM(2022) 156 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 juli 2022

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2021/22:JuU35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

25

Bet. 2021/22:JuU37 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

1 res. (SD)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2021/22:UbU30 Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

27

Bet. 2021/22:UbU31 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

4 res. (S, SD, V, KD, L, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2021/22:KU15 En ny riksbankslag

 

29

Bet. 2021/22:KU23 Riksdagen under coronapandemin 2020

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2021/22:FiU27 Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

1 res. (M)

31

Bet. 2021/22:FiU29 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

 

32

Bet. 2021/22:FiU33 Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

 

33

Bet. 2021/22:FiU38 Betaltjänstfrågor – några förtydliganden

 

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 1 juni kl. 16.00

 

 

Finansutskottets betänkande

 

34

Bet. 2021/22:FiU37 Ändrade regler om säkerställda obligationer

1 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

35

Bet. 2021/22:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021

2 res. (S, C, V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

36

Bet. 2021/22:MJU25 En ny växtskyddslag

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

37

Bet. 2021/22:MJU27 En ökad differentiering av strandskyddet

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.