Tisdag den 24 januari 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:59

Föredragningslista

2016/17:59

Tisdagen den 24 januari 2017

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 26 januari kl. 14.00

 

 

Meddelande om utrikespolitisk debatt

 

2

Onsdagen den 15 februari kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2016/17:223 av Allan Widman (L)
Samhällets beredskap i händelse av kris eller krig

 

4

2016/17:233 av Ali Esbati (V)
Postnord

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2016/17:FPM56 Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt KOM(2016) 826

JuU

6

2016/17:FPM57 Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster KOM(2016) 811

SkU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

7

2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2016/17:NU8 Anvisade elavtal

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2016/17:KU13 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

1 res. (SD)

10

Bet. 2016/17:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1 res. (SD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

17 res. (M, SD, C, L, KD)

12

Bet. 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

5 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

13

2016/17:217 av Cecilia Widegren (M)
Växande vårdköer med stora regionala skillnader

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.