Tisdag den 21 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:135

Föredragningslista

2021/22:135

Tisdagen den 21 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut i SoU31, dock tidigast klockan 14.00

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-17.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 31 maj

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2021/22:FPM102 Planen REpowerEU samt meddelande om el- och gasmarknaden COM(2022) 221, JOIN(2022) 23, COM(2022) 222, COM(2022) 240, COM(2022) 236, COM(2022) 230

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030

 

3

2021/22:4768 av Ali Esbati m.fl. (V)

FiU

4

2021/22:4769 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2021/22:MJU31 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

6 res. (M, SD, KD, L, MP)

6

Bet. 2021/22:MJU30 Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

6 res. (M, SD, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2021/22:JuU46 Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda

1 res. (S, V)

8

Bet. 2021/22:JuU51 En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen

1 res. (S, V, MP)

9

Bet. 2021/22:JuU52 Rättelse i rättegångsbalken

 

 

Skatteutskottets utlåtande

 

10

Utl. 2021/22:SkU34 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

 

 

Konstitutionsutskottets utlåtande

 

11

Utl. 2021/22:KU45 Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

 

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut i SoU31, dock tidigast kl. 14.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2021/22:SoU34 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

13

Bet. 2021/22:SoU37 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2021/22:UU8 Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

7 res. (M, SD, C, V, KD, L)

15

Bet. 2021/22:UU16 Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

16

Bet. 2021/22:MJU28 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

7 res. (S, SD, C, V, KD, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

17

Bet. 2021/22:SoU25 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

56 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:SfU29 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

2 res. (M, SD, V, L)

19

Bet. 2021/22:SfU30 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid

3 res. (M, SD, V, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2021/22:AU15 Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

3 res. (M, SD, V, KD)

21

Bet. 2021/22:AU14 Genomförande av balansdirektivet

2 res. (SD, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:SoU35 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

8 res. (M, SD, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:UbU27 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

12 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:TU19 Trafiksäkerhet

43 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2021/22:JuU33 Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

1 res. (M, SD, KD)

26

Bet. 2021/22:JuU34 Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

2 res. (M, SD, V, KD)

27

Bet. 2021/22:JuU41 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

11 res. (S, M, SD, C, KD, L)

28

Bet. 2021/22:JuU42 Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

5 res. (S, M, SD, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

29

Bet. 2021/22:SfU31 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

4 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

30

Bet. 2021/22:FiU48 Extra ändringsbudgetar för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB

3 res. (S, V, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

31

Bet. 2021/22:KU44 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

 

32

Bet. 2021/22:NU22 Immaterialrätt

10 res. (S, M, SD, C, KD, L, MP)

33

Bet. 2021/22:NU26 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

2 res. (M, SD, KD)

34

Utl. 2021/22:NU29 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiven om förnybara energikällor, byggnaders energiprestanda och energieffektivitet

1 res. (M, SD, KD, L)

 

Socialutskottets betänkanden

 

35

Bet. 2021/22:SoU38 Infektion med ett visst orthopoxvirus och ändring i smittskyddslagen

 

36

Bet. 2021/22:SoU39 Uppskov med behandling av vissa ärenden

 

37

Bet. 2021/22:SoU31 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

38

Bet. 2021/22:CU27 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

1 res. (C)

39

Bet. 2021/22:CU28 Nya regler om föräldraskap i internationella situationer

2 res. (SD, KD)

40

Bet. 2021/22:CU29 Vägar till hållbara vattentjänster

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

41

Bet. 2021/22:CU30 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

 

42

Bet. 2021/22:CU31 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

 

43

Bet. 2021/22:CU35 Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

3 res. (C, V)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

44

Bet. 2021/22:TU18 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

2 res. (C, L)

45

Bet. 2021/22:TU20 Klampning av fordon

2 res. (S, V, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

46

Bet. 2021/22:UU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.