Tisdag den 2 februari 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:74

Föredragningslista

2020/21:74

Tisdagen den 2 februari 2021

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 12 januari

 

 

Anmälan om nya riksdagsledamöter

 

2

Magnus Stuart (M) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 1 februari

 

3

Lorentz Tovatt (MP) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 1 februari

 

 

Avsägelse

 

4

John Weinerhall (M) som suppleant i kulturutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

John Weinerhall (M) som ledamot i kulturutskottet

 

6

Magnus Stuart (M) som suppleant i kulturutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

7

2020/21:32 Torsdagen den 28 januari

SoU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

8

2020/21:321 av Alexander Christiansson (SD)
Brott mot småföretag

 

9

2020/21:339 av Hans Wallmark (M)
Angreppen mot Aleksej Navalnyj

 

10

2020/21:360 av Thomas Morell (SD)
Stölder och olaglig godstrafik

 

11

2020/21:372 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Incitament för fler poliser och civilanställda i Västerbottens inland

 

12

2020/21:374 av Alexandra Anstrell (M)
Andningsmasker

 

13

2020/21:375 av Lars Beckman (M)
Aktiviteten hos arbetssökande

 

14

2020/21:376 av Lars Beckman (M)
Personer som bedöms som säkerhetsrisker

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

15

2020/21:76 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2019 och 2020

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2020/21:62 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter

 

16

2020/21:3848 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

17

2020/21:3850 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

18

2020/21:3851 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

JuU

19

2020/21:3855 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

 

EU-dokument

 

20

COM(2021) 25 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden, för referensperioder som följer på dem som avses i förordning (EU) 2020/698
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 mars 2021

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

 

21

Bet. 2020/21:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 

22

Bet. 2020/21:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

23

Utl. 2020/21:KU14 2020 års rapport om rättsstatsprincipen

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2020/21:FiU40 Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

2 res. (SD, KD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

25

Bet. 2020/21:JuU15 Ökad ordning och säkerhet i frivården

 

 

Socialutskottets betänkande

 

26

Bet. 2020/21:SoU7 Stöd till personer med funktionsnedsättning

33 res. (SD, C, V, KD, L)

 

Trafikutskottets betänkande

 

27

Bet. 2020/21:TU4 Digitaliserings- och postfrågor

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

28

Bet. 2020/21:AU7 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

1 res. (SD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

29

2020/21:349 av Lars Hjälmered (M)
Regeringens näringspolitik

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

30

2020/21:324 av Thomas Morell (SD)
Jämlik vård

 

31

2020/21:327 av Alexandra Anstrell (M)
Vaccinationsintyg

 

32

2020/21:333 av Johan Hultberg (M)
Säkerheten vid Sis ungdomshem

 

33

2020/21:345 av Johan Hultberg (M)
Växande vårdköer

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

34

2020/21:328 av Jörgen Berglund (M)
Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra

 

35

2020/21:336 av Daniel Bäckström (C)
Genomförandet av försvarsbeslutet

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

36

2020/21:340 av Lars Beckman (M)
Ersättning för personer i daglig verksamhet

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

37

2020/21:337 av Lars Beckman (M)
Vägar på landsbygden

 

38

2020/21:354 av Jens Holm (V)
Snabbare tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo
2020/21:356 av Maria Stockhaus (M)
Snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

39

2020/21:331 av Dennis Dioukarev (SD)
Lagliga åsiktsyttringar på reglerade marknader
2020/21:344 av Tobias Andersson (SD)
Nätjättarna som hot mot demokratin

 

40

2020/21:343 av Tobias Andersson (SD)
Klanröstningens inverkan på demokratin

 

 

Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

41

2020/21:329 av Hans Wallmark (M)
Nordiskt samarbete med anledning av coronapandemin

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.