Onsdagen den 13 juni 2012

Kammarens föredragningslistor 2011/12:129

2011/12:129

Onsdagen den 13 juni 2012

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

________________________________________________________

    

1                                       

Partiledardebatt

 

    

 

Justering av protokoll

 

2                                       

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 7 juni

 

    

 

Avsägelser

 

3                                       

Margareta Pålsson (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september 2012 och som ledamot i utbildningsutskottet fr.o.m. den 19 juni

 

4                                       

Kenneth Johansson (C) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september 2012

 

5                                       

Elisabeth Svantesson (M) som ledamot i finansutskottet och EU-nämnden

 

6                                       

Peder Wachtmeister (M) som ledamot i kulturutskottet och som suppleant i EU-nämnden

 

7                                       

Tomas Tobé (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 19 juni

 

8                                       

Amir Adan (M) som suppleant i kulturutskottet

 

    

 

Anmälan om kompletteringsval

 

9                                       

Peder Wachtmeister (M) som ledamot i finansutskottet och EU-nämnden

 

10                                   

Tomas Tobé (M) som ledamot i utbildningsutskottet fr.o.m. den 19 juni

 

11                                   

Elisabeth Svantesson (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 19 juni

 

12                                   

Amir Adan (M) som ledamot i kulturutskottet

 

    

 

Ansökan om ledighet

 

13                                   

Fredrick Federley (C) fr.o.m. den 3 september 2012 t.o.m. den 26 april 2013
Ersättare Johan Hedin (C)

 

    

 

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

 

 

Torsdagen den 14 juni

 

14                                   

Votering kl. 12.00 utgår, votering kl. 16.00 kvarstår

 

    

 

Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

 

15                                   

Skriftliga frågor som lämnas in efter kl. 10.00 torsdagen den 21 juni t.o.m. fredagen den 7 september ska besvaras av statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan har framställts

 

    

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

16                                   

2011/12:387 av Kent Persson (V)

Kommunala energibolag

 

    

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

17                                   

2011/12:158 Sekretessen för djur- och växtarter

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår den 26 september 2012.

MJU

 

Skrivelse

 

18                                   

2011/12:150 Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse. Motionstiden utgår den 26 september 2012.

SkU

    

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

19                                   

2011/12:KU20 Granskningsbetänkande

7 res. (M,FP,C,SD,KD)

20                                   

2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m.

 

21                                   

2011/12:KU24 Indelning i utgiftsområden

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

22                                   

2011/12:UU9 Norden

4 res. (S,MP,SD,V)

    

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

23                                   

2011/12:UU17 Europarådet

12 res. (S,MP,SD,V)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

24                                   

2011/12:TU16 It- och postfrågor

10 res. (S,MP,SD,V)

25                                   

2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur

16 res. (S,MP,SD,V)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

26                                   

2011/12:UbU21 Leveransplikt för elektroniskt material

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

27                                   

2011/12:SoU23 Ändrad könstillhörighet

4 res. (S,MP,V)

28                                   

2011/12:SoU20 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

2 res. (SD)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

29                                   

2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek

12 res. (S,MP,SD,V)

30                                   

2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället

11 res. (S,MP,SD,V)

31                                   

2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor

10 res. (S,MP,SD,V)

    

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

32                                   

2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål

23 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,
KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

33                                   

2011/12:NU25 Rättelse i mönsterskyddslagen

 

34                                   

2011/12:NU12 Några frågor om Patentbesvärsrätten

 

35                                   

2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter

1 res. (S,SD)

36                                   

2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

1 res. (S)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

37                                   

2011/12:FöU8 Nordisk stridsgrupp 2015

1 res. (V)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

38                                   

2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

15 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,
KD)

     

    

 

                                   ______________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.