Onsdag den 9 december 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:50

Föredragningslista

2020/21:50

Onsdagen den 9 december 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 november

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2020/21:220 av Staffan Eklöf (SD)
Åtgärder mot minskningar av djurpopulationer

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

3

2020/21:55 Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 januari

SoU

4

2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 januari

SoU

 

EU-dokument

 

5

COM(2020) 725 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 februari 2021

SoU

6

COM(2020) 726 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 februari 2021

SoU

7

COM(2020) 727 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 februari 2021

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

8

Bet. 2020/21:SoU5 Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden

3 res. (S, V, MP)

 

Finansutskottets betänkande

 

9

Bet. 2020/21:FiU15 Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

1 res. (V)

 

Näringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2020/21:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

11

Bet. 2020/21:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

12

Bet. 2020/21:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

13

Bet. 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3 res. (M, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2020/21:UbU6 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

5 res. (M, C, KD, L)


 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2020/21:SfU12 Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen

1 res. (S, V, MP)

16

Bet. 2020/21:SfU11 Förlängd ersättning till riskgrupper

2 res. (SD, V)

17

Bet. 2020/21:SfU9 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget

2 res. (SD, C)

18

Bet. 2020/21:SfU10 Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning

4 res. (SD, C, V, KD, L)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2020/21:SoU4 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

1 res. (V)

21

Bet. 2020/21:SoU6 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2 res. (M, SD, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

22

Bet. 2020/21:FiU37 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

1 res. (KD)

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2020/21:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2 res. (SD, V)

24

Bet. 2020/21:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

2 res. (SD, V)

25

Bet. 2020/21:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

4 res. (M, SD, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1 res. (M, KD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

27

Bet. 2020/21:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1 res. (M, KD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

28

Bet. 2020/21:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete

10 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkande

 

29

Bet. 2020/21:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.