Onsdag den 28 februari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:76

Föredragningslista

2017/18:76

Onsdagen den 28 februari 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 7 februari

 

 

Avsägelse

 

2

Berit Högman (S) som suppleant i kulturutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Amne Ali (S) som suppleant i konstitutionsutskottet och kulturutskottet fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 31 maj under Emanuel Öz (S) ledighet

 

 

Anmälan om ändrad partibeteckning

 

4

Stefan Nilsson har den 26 februari anmält att han återtar partibeteckningen (MP)

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2017/18:395 av Christian Holm Barenfeld (M)
Engelska som språk på gymnasiet

 

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

JuU

7

2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen

SoU

8

2017/18:93 Myndighetsuppgifter på elområdet

NU

9

2017/18:95 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning

SkU

10

2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

FöU

11

2017/18:105 Ny dataskyddslag

KU

12

2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

SfU

13

2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö

KrU

14

2017/18:111 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

CU

15

2017/18:113 Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

JuU

16

2017/18:115 Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

KU

17

2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

SfU

 

Skrivelser

 

18

2017/18:85 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD

FiU

19

2017/18:124 Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

SkU

 

Framställningar

 

20

2017/18:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera

FiU

21

2017/18:RB3 Ökad kostnadstäckning till Ekonomipriset

FiU

 

Redogörelser

 

22

2017/18:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2017

KU

23

2017/18:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2017

FiU

24

2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017

KU

25

2017/18:RS6 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

26

2017/18:RR1 Riksrevisionens årsredovisning

FiU

27

2017/18:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2017

KU

28

2017/18:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2017

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter

 

29

2017/18:3984 av David Lång och Olle Felten (båda SD)

SkU

30

2017/18:3985 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

 

med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

 

31

2017/18:3982 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

32

2017/18:3983 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

33

2017/18:3987 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

SoU

34

2017/18:3988 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SoU

35

2017/18:3989 av Anders W Jonsson (C)

SoU

36

2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

EU-dokument

 

37

KOM(2017) 793 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399 och förordning (EU) 2017/2226
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 april 2018

JuU

38

KOM(2017) 794 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 april 2018

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

39

Bet. 2017/18:FiU26 Kommunala frågor

5 res. (S, SD, MP, V, KD)

40

Bet. 2017/18:FiU33 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata

 

 

Civilutskottets betänkande

 

41

Bet. 2017/18:CU10 Konsumenträtt

5 res. (SD, C, V)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

42

Bet. 2017/18:KrU2 Idrott, friluftsliv och folkbildning

16 res. (M, SD, C, L, KD)

43

Bet. 2017/18:KrU5 Kultur för alla

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

44

Bet. 2017/18:MJU11 Vattenvård

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

45

Bet. 2017/18:MJU12 Kemikaliepolitik

15 res. (SD, C, V, KD)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

46

Bet. 2017/18:JuU12 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

1 res. (SD, -)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

47

Bet. 2017/18:UU9 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

2 res. (SD, V)

 

Socialutskottets betänkande

 

48

Bet. 2017/18:SoU17 Vissa förslag om personlig assistans

5 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

49

Bet. 2017/18:AU6 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

50

Bet. 2017/18:TU6 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

30 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

51

Bet. 2017/18:NU9 Vissa elmarknadsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

52

Bet. 2017/18:NU10 Mineralpolitik

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

53

Bet. 2017/18:CU11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

54

Bet. 2017/18:UbU13 Förskolan

27 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

 

55

Utl. 2017/18:AU11 Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

 

 

Finansutskottets betänkande

 

56

Bet. 2017/18:FiU34 Offentlig upphandling

9 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.