Onsdag den 26 maj 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:127

Föredragningslista

2020/21:127

Onsdagen den 26 maj 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 4 och onsdagen den 5 maj

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:745 av Camilla Brodin (KD)
Entreprenadberg och tunnelbanans utbyggnad

 

3

2020/21:760 av Mikael Damsgaard (M)
Åtgärder mot cykelstölder

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2020/21:FPM107 Meddelande om självmant återvändande och återintegrering COM(2021) 120

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet

AU

6

2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

JuU

7

2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

MJU

8

2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

SkU

9

2020/21:202 Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

FiU


 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

 

10

2020/21:4078 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

11

2020/21:4079 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

12

2020/21:4080 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

13

2020/21:4081 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2020/21:MJU18 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

23 res. (M, SD, C, KD, L)

15

Bet. 2020/21:MJU19 Cirkulär ekonomi

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

16

Bet. 2020/21:JuU26 Kriminalvårdsfrågor

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

17

Bet. 2020/21:UU11 Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet

2 res. (M, SD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

18

Bet. 2020/21:KrU9 Politik för konstnärers villkor

11 res. (M, SD, C, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

19

Bet. 2020/21:SoU29 Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

6 res. (S, M, SD, C, V, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2020/21:UbU17 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

4 res. (M, SD, V)

21

Bet. 2020/21:UbU19 Vissa insatser för ökad lärarkompetens

3 res. (M, SD, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2020/21:FiU27 Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser

 

23

Bet. 2020/21:FiU48 Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter

1 res. (V, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2020/21:JuU33 Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

 

25

Bet. 2020/21:JuU34 Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik

 

26

Bet. 2020/21:JuU35 Barn som bevittnar brott

6 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2020/21:CU17 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

28

Bet. 2020/21:CU18 Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m.

5 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

29

Bet. 2020/21:CU19 En effektivare konkurshantering

2 res. (M, C, KD, L)

30

Bet. 2020/21:CU20 En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

3 res. (SD, KD, L)

31

Bet. 2020/21:CU25 Verkställighet av förvaltningsmyndigheters beslut om återkrav

1 res. (S, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

32

Bet. 2020/21:NU30 Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.