Onsdag den 22 mars 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:84

Föredragningslista

2016/17:84

Onsdagen den 22 mars 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 1 mars

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Heidi Karlsson (SD) som ersättare fr.o.m. den 21 mars t.o.m. den 30 juni under Julia Kronlids (SD) ledighet

 

3

Crister Spets (SD) som ersättare fr.o.m. den 21 mars t.o.m. den 2 juni under Anders Forsbergs (SD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Crister Spets (SD) som suppleant i justitieutskottet och utbildningsutskottet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

SoU

6

2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

UU

7

2016/17:131 Grovt fordringbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

JuU

8

2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio

KU

9

2016/17:139 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

JuU

10

2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

SkU

11

2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

UbU

12

2016/17:149 Bokföringsbrott i filialer

CU

13

2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

SfU

14

2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

CU

15

2016/17:152 Vissa socialförsäkringsfrågor

SfU

16

2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

SfU

17

2016/17:155 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

MJU

18

2016/17:157 Ökad kärnsäkerhet

FöU

19

2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

UbU

20

2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

CU

21

2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

FiU

 

Skrivelser

 

22

2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

KU

23

2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016

UU

24

2016/17:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016

KU

25

2016/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

UU

26

2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

JuU

27

2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

NU

 

Redogörelser

 

28

2016/17:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

UU

29

2016/17:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2016

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder

 

30

2016/17:3646 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

CU

31

2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

CU

32

2016/17:3651 av Ola Johansson (C)

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkanden

 

33

Bet. 2016/17:NU12 Näringspolitik

30 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

34

Bet. 2016/17:NU11 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

1 res. (M, C, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

35

Bet. 2016/17:UU8 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

3 res. (M, V, KD)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

36

Bet. 2016/17:TU10 Luftfartsfrågor

10 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

37

Bet. 2016/17:UbU15 Gymnasieskolan

14 res. (M, SD, C, V, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

38

Bet. 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

9 res. (M, SD, C, V, L)

39

Bet. 2016/17:FiU17 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

3 res. (M, SD, L)

 

Justitieutskottets betänkande

 

40

Bet. 2016/17:JuU22 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

 

 

Civilutskottets betänkande

 

41

Bet. 2016/17:CU10 Familjerätt

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

42

Bet. 2016/17:UU12 Konsulär krisberedskap

1 res. (SD)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

43

Bet. 2016/17:KrU4 Civila samhället

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

44

Bet. 2016/17:KrU8 Kultur och fritid för barn och unga

5 res. (M, SD, C, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.