Onsdag den 21 mars 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:88

Föredragningslista

2017/18:88

Onsdagen den 21 mars 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 1 och fredagen den 2 mars

 

 

Avsägelse

 

2

Gabriel Wikström (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 22 mars

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2017/18:424 av Helena Bouveng (M)
Välfärdsutredningen

 

4

2017/18:425 av Jörgen Warborn (M)
Vinster i välfärden

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2017/18:FPM58 Meddelande och rekommendation om institutionella alternativ för effektivare EU-arbete KOM(2018) 95

KU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

6

RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser – är kostnadsmåtten tillförlitliga?

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2017/18:61 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder

SkU

8

2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

SoU

9

2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

SkU

10

2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

SkU

11

2017/18:143 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

UU

12

2017/18:144 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

SkU

13

2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

SkU

14

2017/18:148 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

FiU

15

2017/18:149 En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning

FiU

16

2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

SfU

17

2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

KU

18

2017/18:153 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

FiU

19

2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

SoU

20

2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

SoU

21

2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

FiU

22

2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

FiU

23

2017/18:162 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

KU

24

2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna

KrU

25

2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

SoU

26

2017/18:171 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

SoU

27

2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning

JuU

28

2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

SfU

29

2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

JuU

30

2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop

NU

31

2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

UU

32

2017/18:182 Samling för skolan

UbU

33

2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla

UbU

34

2017/18:184 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

UbU

35

2017/18:185 En ny lag om ekonomiska föreningar

CU

36

2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

SoU

37

2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

SkU

38

2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

SfU

39

2017/18:192 Bemyndigande i terrängkörningslagen

MJU

 

Skrivelser

 

40

2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017

UU

41

2017/18:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017

KU

42

2017/18:114 Strategisk exportkontroll 2017 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

UU

43

2017/18:136 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017

UU

44

2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017

UU

45

2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

UU

46

2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

UU

 

Redogörelse

 

47

2017/18:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2017

FiU

 

EU-dokument

 

48

KOM(2018) 92 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 maj 2018

FiU

49

KOM(2018) 99 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 maj 2018

FiU

50

KOM(2018) 110 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 maj 2018

FiU

51

KOM(2018) 113 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 maj 2018

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

52

Utl. 2017/18:NU26 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter

 

53

Bet. 2017/18:NU11 Handelspolitik

19 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

54

Bet. 2017/18:TU10 Luftfart

17 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

55

Bet. 2017/18:SkU10 Punktskatter

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

56

Bet. 2017/18:SkU11 Mervärdesskatt

9 res. (M, SD, C, L, KD)

57

Bet. 2017/18:SkU13 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

3 res. (SD, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

58

Bet. 2017/18:FiU35 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

59

Bet. 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor

22 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD, -)

60

Bet. 2017/18:JuU28 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

61

Bet. 2017/18:SoU19 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

3 res. (SD, C, L)

62

Bet. 2017/18:SoU7 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

1 res. (S, MP, V)

63

Bet. 2017/18:SoU13 Socialtjänstfrågor

73 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

64

Bet. 2017/18:SoU14 Äldrefrågor

23 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

65

Bet. 2017/18:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

12 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Civilutskottets betänkanden

 

66

Bet. 2017/18:CU8 Familjerätt

30 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

67

Bet. 2017/18:CU12 Ny järnvägstrafiklag

1 res. (SD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

68

Bet. 2017/18:UU19 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

2 res. (V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

69

Bet. 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.