Onsdag den 18 november 2015

Kammarens föredragningslistor 2015/16:29

Föredragningslista

2015/16:29

Onsdagen den 18 november 2015

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Protokollet från sammanträdet fredagen den 6 november

 

 

Avsägelser

 

2

Aron Modig (KD) som ledamot i skatteutskottet

 

3

Roland Utbult (KD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

4

Lars-Axel Nordell (KD) som ledamot i kulturutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

5

Magnus Oscarsson (KD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Larry Söder (KD) som ledamot i skatteutskottet

 

7

Aron Modig (KD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

8

Roland Utbult (KD) som ledamot i kulturutskottet

 

9

Lars-Axel Nordell (KD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

 

10

Magnus Oscarsson (KD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

11

Från 26 till 27 i justitieutskottet

 

12

Från 67 till 68 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

13

Magnus Oscarsson (KD) som suppleant i justitieutskottet

 

14

Jesper Skalberg Karlsson (M) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

15

2015/16:152 av Mathias Sundin (FP)
Full fart för självkörande bilar

 

16

2015/16:157 av Maria Stockhaus (M)
Kvinnligt företagande

 

17

2015/16:159 av Penilla Gunther (KD)
Utarmning av det regionala flyget i Sverige

 

18

2015/16:170 av Elisabeth Svantesson (M)
Arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser

 

19

2015/16:182 av Katarina Brännström (M)
Nystartsjobb i småföretag

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

20

2015/16:45 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall

MJU

 

Redogörelse

 

21

2015/16:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

 

22

2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP)

SoU

23

2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C)

SoU

24

2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

SoU

25

2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2015/16:TU5 Godkännande och marknadskontroll av fordon

1 res. (M, C, FP, KD)

27

Bet. 2015/16:TU3 Ändring i lagen om vägtrafikregister

 

28

Bet. 2015/16:TU4 Senarelagt införande av redovisningscentraler

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

29

Bet. 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

30

Bet. 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

1 res. (V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

31

Bet. 2015/16:FöU3 Militära frågor

10 res. (SD, V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2015/16:JuU6 Domstolsdatalag

2 res. (M, C, FP, KD)

33

Bet. 2015/16:JuU8 Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott

12 res. (M, C, V, FP, KD)

34

Bet. 2015/16:JuU9 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

35

Bet. 2015/16:CU6 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

 

36

Bet. 2015/16:CU8 Ny instansordning för va-målen

 

 

Finansutskottets betänkande

 

37

Bet. 2015/16:FiU7 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

38

Bet. 2015/16:KU8 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

39

Bet. 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

4 res. (M, SD, C, KD)

40

Bet. 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

3 res. (M, SD, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

41

Bet. 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

42

Bet. 2015/16:NU4 Statliga företag

8 res. (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.