Onsdag den 13 maj 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:120

Föredragningslista

2019/20:120

Onsdagen den 13 maj 2020

Kl.

09.00

 

Val

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val av riksrevisionsdirektör

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit

 

1

Claudia Gardberg Morner som riksrevisionsdirektör fr.o.m. den 1 september

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 22 april

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

3

2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

UbU

 

Framställning

 

4

2019/20:RB5 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

FiU

 

EU-dokument

 

5

COM(2020) 176 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juli 2020

TU

6

COM(2020) 177 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/352 för att göra det möjligt för hamnledningen eller de behöriga myndigheterna att ge flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter i samband med utbrottet av covid-19
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juli 2020

TU

7

COM(2020) 179 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och direktiv (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperiod
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juli 2020

TU

8

COM(2020) 186 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 juli 2020

MJU

9

COM(2020) 198 Förslag till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juli 2020

SkU

10

COM(2020) 201 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 juli 2020

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2019/20:SoU22 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

 

12

Bet. 2019/20:SoU23 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2019/20:CU28 Personligt betalningsansvar i aktiebolag

1 res. (S, V, MP)

14

Bet. 2019/20:CU29 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

1 res. (SD)


 

Utrikesutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2019/20:UU7 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1 res. (SD, KD)

16

Bet. 2019/20:UU8 Europarådet

1 res. (C)

 

Socialutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:SoU15 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

4 res. (SD, V, KD)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:MJU15 Naturvård och biologisk mångfald

37 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2019/20:KU13 Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet

 

20

Bet. 2019/20:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2019

 

21

Bet. 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

 

22

Bet. 2019/20:KU24 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet

2 res. (SD, V)

 

Finansutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2019/20:FiU40 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

 

24

Bet. 2019/20:FiU42 Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

 

25

Bet. 2019/20:FiU43 Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna – en stabilare grund för finanspolitiken

 

26

Bet. 2019/20:FiU47 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens finansieringslösning

1 res. (SD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2019/20:SkU18 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

3 res. (M, V, KD)

28

Bet. 2019/20:SkU26 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

 

 

Civilutskottets betänkande

 

29

Bet. 2019/20:CU23 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

1 res. (M)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2019/20:JuU16 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

7 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

31

Bet. 2019/20:JuU25 Polisfrågor

53 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

32

Bet. 2019/20:JuU26 Straffrättsliga frågor

53 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

33

Bet. 2019/20:JuU27 Processrättsliga frågor

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

34

Bet. 2019/20:JuU37 Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken

 

35

Bet. 2019/20:JuU39 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar

 

36

Bet. 2019/20:JuU42 Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol (JPSG)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.