Onsdag den 13 april 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:91

Föredragningslista

2015/16:91

Onsdagen den 13 april 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

13.00

 

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 23 mars

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2015/16:21 Torsdagen den 7 april

AU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2015/16:514 av Daniel Riazat (V)
Högskolebehörighet från alla nationella gymnasieprogram

 

4

2015/16:528 av Karin Enström (M)
FN-ambassadörernas besök

 

5

2015/16:534 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2015/16:FPM70 Meddelande om samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter KOM(2016) 127

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2015/16:157 Elektroniskt kungörande av författningar

KU

8

2015/16:158 Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning

TU

9

2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning

MJU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2015/16:106 Förstärkt insättningsgaranti

 

10

2015/16:3376 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

 

med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik

 

11

2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

KrU

12

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

KrU

13

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

 

med anledning av prop. 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

 

14

2015/16:3365 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

 

med anledning av prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

 

15

2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

 

med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

 

16

2015/16:3372 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

17

2015/16:3381 av Anders W Jonsson (C)

SoU

18

2015/16:3383 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

SoU

 

med anledning av prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

 

19

2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

 

20

2015/16:3368 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

FiU

21

2015/16:3369 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2015/16:JuU18 Straffrättsliga frågor

49 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

23

Bet. 2015/16:JuU20 Polisfrågor

38 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2015/16:KrU8 Folkbildning och spelfrågor

7 res. (M, SD, C, KD)

25

Bet. 2015/16:KrU10 Kultur för alla

9 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

 

27

Bet. 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor

1 res. (S, MP)

 

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 14 april kl. 16.00

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor

8 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

29

Bet. 2015/16:TU11 Fordons- och vägtrafikfrågor

11 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

30

Bet. 2015/16:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

7 res. (M, SD, V, KD)

31

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande kl. 13.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.