Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm

Interpellation 2014/15:733 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikleden Östlig förbindelse i Stockholm är tänkt att sträcka sig från Ropsten i norr till Nacka i söder. Vägsträckan har planerats sedan 1990 och förbindelsen skulle förbättra både miljö och trafiksäkerhet samt bidra till fler jobb och ökad tillväxt.

Östlig förbindelse är den sista biten som saknas för att färdigställa ringleden runt Stockholm. I dag är Stockholms innerstad drabbad av ett stort trafiktryck och miljökvalitetsnormer överskrids redan. Den täta trafiken genom staden innebär att även kollektivtrafiken har svårt att ta sig fram.

Stockholm är Sveriges starkaste tillväxtmotor med en daglig befolkningsökning på två fulla SL-bussar. Förstärkningar av vägnätet är en direkt nödvändighet för att upprätthålla god tillgänglighet och hög konkurrenskraft. Att minska den tid resenärer behöver sitta fast i bilköer är en vinst för både den enskilde och för samhället i stort, då miljöpåverkan reduceras.

I slutet av 2014 öppnades för första gången Norra länken i Stockholm upp för trafik. Trafikverket uppger att den tunga trafiken enbart på Lidingövägen har minskat med 80 procent sedan dess. Biltrafiken har minskat med mellan 20 och 30 procent. Undersökningar tyder på att en östlig förbindelse skulle avlasta innerstaden på liknande sätt på andra håll och öka framkomligheten.

En Demoskopundersökning som har gjorts på uppdrag av Stockholms Handelskammare visar även att sju av tio stockholmare är positiva till en östlig förbindelse.

Med anledning av höstens stopp av Förbifart Stockholm och utredningen om att avveckla Bromma flygplats finns det dock fortfarande anledning till oro. Stoppet kostade skattebetarna 170 miljoner kronor. Statsrådet Anna Johansson blev sedermera prickad av riksdagens konstitutionsutskott för sin hantering av detta ärende. Ett enigt konstitutionsutskott ansåg att regeringens hantering av frågan inte var förenlig med budgetlagen. I ljuset av detta känner vi i Alliansen en tydlig oro för hur regeringen hanterar viktiga infrastrukturella projekt.

Under våren 2015 beslutade en riksdagsmajoritet att fortsätta att utreda Östlig förbindelse i enlighet med det beslut alliansregeringen fattade förra mandatperioden, då alliansregeringen avsatte två miljarder kronor för att utreda projektet. De två regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, valde dock att reservera sig mot beslutet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Tänker statsrådet verka för att alliansregeringens utredning av en östlig förbindelse ska fortlöpa i sin nuvarande form?

Tänker statsrådet verka för att regeringen ska lämna förslag om att bygga Östlig förbindelse och därmed slutföra ringleden runt Stockholm?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-07-08 Överlämnad: 2015-07-08 Anmäld: 2015-08-27 Svarsdatum: 2015-09-03 Sista svarsdatum: 2015-09-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)