Villkoren i fas 3

Interpellation 2012/13:242 av Larsson, Hillevi (S)

av Larsson, Hillevi (S)

den 31 januari

Interpellation

2012/13:242 Villkoren i fas 3

av Hillevi Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Allt fler arbetslösa hamnar i fas 3, trots riksdagens beslut att stoppa anvisningarna dit.

Andelen personer i fas 3 utan ersättning från Arbetsförmedlingen ökar också. Ökningen ligger på 40 procent under det senaste året. Huvudorsaken är försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen, som fått som konsekvens att allt färre arbetslösa har rätt till a-kassa.

Nästan var tionde arbetslös i fas 3 saknar i dag aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. De tvingas sälja allt de äger och söka försörjningsstöd för att överleva.

Men försörjningsstödet är inte anpassat efter de merkostnader för den enskilde som heltidsarbete innebär (bland annat resekostnader), och fas 3 innebär heltidsarbete. Försörjningsstödet är heller inte anpassat efter långvarig arbetslöshet, vilket deltagande i fas 3 innebär för flertalet deltagare.

För det fåtal deltagare med försörjningsstöd i fas 3 som går vidare till olika former av arbete är det först när de får en lön som det går att försörja sig på som de slipper söka försörjningsstöd. Försörjningsstödet räknas dessförinnan av krona för krona när man börjar arbeta. Det innebär att den enskilde som får deltidsarbete eller tillfälligt arbete inte nödvändigtvis upplever någon förbättring i den privata ekonomin.

Försörjningsstöd innebär dessutom omfattande administration för den enskilde, det är inte ovanligt att alla kvitton under månaden för alla inköp måste redovisas månadsvis för att socialtjänsten ska bevilja en ny månad av försörjningsstöd. Även jobbsökaraktivitet måste som regel redovisas. Detta ska skötas vid sidan om heltidsarbete i fas 3.

Reglerna skärptes nyligen gällande arbetstider för fas 3-deltagare. Tidigare var minimitiden 32 timmar per vecka, nu gäller minst 40 timmar per vecka.  Vardagar mellan 8.00 och 17.00 ska alla fas 3-are vara på plats.

Tvånget för fas 3-deltagare att vara på plats mellan 8.00 och 17.00 varje dag riskerar att ytterligare försvåra möjligheterna att söka arbete och delta i utbildning som kan öka chanserna på arbetsmarknaden. Om dessa möjligheter ges inom ramen för arbetsdagen är upp till fas 3-anordnarna. Eftersom kontrollen av fas 3-anordnarna brister riskerar detta att bli ett allvarligt problem. I värsta fall kan fas 3-deltagare tvingas till gratis heltidsarbete och endast på sin fritid få söka jobb och delta i utbildningar. Detta är fullständigt orimligt och måste förhindras!

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Har arbetsmarknadsministern gjort det ställningstagandet att det är ett problem att allt fler arbetslösa i fas 3 inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och är hänvisade till försörjningsstöd för att utföra ett heltidsarbete?

Vad gör arbetsmarknadsministern för att bekämpa utvecklingen, där fler och fler heltidsarbetande inom fas 3 tvingas söka försörjningsstöd?

Vad gör arbetsmarknadsministern för att garantera möjligheterna att söka arbete och delta i utbildning för arbetslösa i fas 3, samtidigt som de ska vara på plats hos sina anordnare dagligen 8.00–17.00?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-01-31 Anmäld: 2013-01-31 Besvarad: 2013-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (2 anföranden)