Vargjakten

Interpellation 2009/10:178 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 7 januari

Interpellation

2009/10:178 Vargjakten

av Wiwi-Anne Johansson (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

För första gången på 45 år är det tillåtet med licensjakt på varg i Sverige. I början av januari 2010 genomfördes en jakt med målsättningen att 27 vargar skulle skjutas.

Regeringen menar i propositionen 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning att vargjakten ska vara ”begränsad och strikt kontrollerad”. Menar miljöministern verkligen att den genomförda massjakten på varg, där 12 000 jägare har getts tillstånd att skjuta av hela 10 procent av vargstammen och där överträdelser och skadeskjutningar har förekommit, har varit ”begränsad och strikt kontrollerad”?

Denna avskjutning tillsammans med de stora problem som finns med den illegala jakten kommer att innebära en mycket hög omsättning på individer hos en djurart som präglas av livslånga parförhållanden och stabila familjeförhållanden. Instabilitet i familjer leder till att jakten på föda och valpöverlevnad försvåras, vilket i sin tur kan förorsaka angrepp på tamdjur.

Jag vill att miljöministern förklarar vilken vetenskaplig grund regeringen baserar sin vargpolitik på. Vargstammen är enligt Artdatabanken på SLU ”långt från gynnsam bevarandestatus”. Vargstammen lider även av svåra inavelsproblem i och med att alla vargar i Skandinavien härstammar från ynka tre individer. Det är en missuppfattning att vargens tillväxttakt varit hög och explosionsartad. Faktum är att tillväxten har halverats under 2000-talet, och framtidsprognosen är osäker i och med inavelsproblemen och osäkerhet om resultaten av den naturliga invandringen. I det läget är det helt orimligt att tillåta en minskning av vargstammen. Vänsterpartiet menar att regeringen bör ompröva beslutet om licensjakt på varg. Avser miljöministern att verka för detta?

Miljöministern har under Sveriges EU-ordförandeskap ägnat tid och kraft att prata om vikten av biologisk mångfald. Kan miljöministern förklara för svenska folket hur han avser att värna vargen som är viktig för den biologiska mångfalden i Sverige? Hur ska vargstammen bli livskraftig? Ännu har regeringen inte gett något svar på detta utan fallit för vissa intresseorganisationers intensiva lobbying mot vargen.

1. Avser miljöministern att agera för att eventuell framtida vargjakt ska vara ”begränsad och strikt kontrollerad” i ordens rätta bemärkelse?

2. Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att vargpolitiken ska baseras på vetenskaplig grund om vad som krävs för att vargstammen ska bli livskraftig?

3. Avser ministern att verka för att beslutet om licensjakt på varg omprövas?

4. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att vargstammen ska bli livskraftig?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-04 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-29 Sista svarsdatum: 2010-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.