Vårdval Stockholm

Interpellation 2013/14:393 av Nylund Watz, Ingela (S)

av Nylund Watz, Ingela (S)

den 28 mars

Interpellation

2013/14:393 Vårdval Stockholm

av Ingela Nylund Watz (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Alla som bor i Stockholms län kan välja vilken mödravårdscentral (mvc) och barnavårdscentral (bvc) man vill gå till. När vårdval för bvc och mvc infördes skapades ett ersättningssystem med rak ersättning för alla patienter, detta trots att vi vet att de socioekonomiska skillnaderna i Stockholms län är mycket avgörande för såväl barns som kvinnors hälsa.

När Vårdval Stockholm infördes kom flera familjecentraler i kläm. En familjecentral är en mötesplats för familjer i ett bostadsområde. Basen i verksamheten är mödra- och barnhälsovård i samverkan med öppna förskolan och en förebyggande individ- och familjeomsorg. Där är målet för verksamheten att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

År 2008 genomförde Socialstyrelsens en kartläggning av familjecentraler och liknande verksamheter. En av deras slutsatser är att denna form av samlokalisering skapar goda förutsättningar för samverkan. En nationell kartläggning visar att bvc på familjecentraler erbjuder föräldragrupper och riktade grupper i högre utsträckning, oftare tar över grupper från mödravården, oftare vidtar åtgärder för att öka pappadeltagandet och har högre andel deltagande pappor. Familjecentralerna spela också en viktig roll i arbetet med barn som far eller riskerar att fara illa, detta då bvc i större utsträckning ges förutsättningar att samarbeta med socialtjänsten när den ingår som en del i en familjecentral.

Enligt barnhälsovården i Stockholms län så blev en av konsekvenserna av Vårdval Stockholm att flera familjecentraler tvingades stänga. Anledningen är att den nya ersättningen från landstinget inte täckte kostnaderna för att upprätthålla de landstingsfinansierade delarna inom familjecentralerna. En av familjecentralerna som tvingades stänga var familjecentralen i Botkyrka.

Nu startar även mvc-barnmorskorna ett eget uppror, enligt DN. Missnöjet bottnar i fler arbetsuppgifter och att trycket på många mödravårdscentraler har ökat, men antalet barnmorskor har inte blivit fler.

Min fråga till Maria Larsson lyder:

Har statsrådet gjort ställningstagandet att det är rimligt att etableringsfriheten får gå före det verkliga behovet av mödra- och barnavård som finns inom olika områden i Stockholms län?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-28 Anmäld: 2014-04-01 Svar fördröjt anmält: 2014-04-04 Besvarad: 2014-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)