Vägslitageavgift

Interpellation 2017/18:408 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I februari presenterade Isabella Lövin och Miljöpartiet sin klimatfärdplan innehållandes 142 punkter, däribland en vägslitageskatt. Vägslitageskatten, eller kilometerskatten som den kommit att kallas i folkmun, är i praktiken en skatt på avstånd, något som den också fått skarp och rättmätig kritik för.

Skatten begravdes för ungefär ett år sedan då både finansministern och miljöministern ansåg att den geografiska differentieringen saknade tillfredsställande analys. Vid en första anblick kan en geografisk differentiering förefalla rimlig, men även en sådan skulle sannolikt drabba regioner som Norrland, där avstånden är större än i andra delar av landet, oproportionerligt mycket.

Vice statsminister Isabella Lövin och Miljöpartiet var tydliga med att regeringen arbetar med ett omarbetat förslag för kilometerskatten, som kommer att presenteras under våren.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att under mandatperioden införa en vägslitageavgift?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Sista svarsdatum: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)