Utveckling av fäbodbruk

Interpellation 2013/14:122 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 14 november

Interpellation

2013/14:122 Utveckling av fäbodbruk

av Marie Nordén (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Samhällsförändringar och strukturrationaliseringar har lett till att småjordbruken kraftigt har minskat i Sverige under de senaste årtiondena. Inte minst handlar det om fäbodar, av vilka det i dag finns färre än 300 kvar i drift.

Fäbodar är en form av djurhållning, där man säsongsvis flyttar djuren från hemgården till skog och fjäll. Syftet är att ta vara på naturliga foderresurser till att producera lagringsbara mjölkprodukter. Förutom matproduktion bidrar fäbodbruk i dag också till att hålla våra landskap öppna, vilket är viktigt för att kunna uppfylla de nationella miljömålen. Dessutom skapar de fler arbetstillfällen på landsbygden, eftersom fäbodbruk även är populära turistmål.

Fäbodbruk är en värdefull resurs, som riskerar att försvinna. I stället borde denna resurs bättre tas till vara för att vidmakthålla kunskaperna i detta kulturarv samtidigt som detta skulle kunna stärka utvecklingen på landsbygden.

Det förutsätter att vi skaffar oss bättre kunskaper om underlaget i landet, både regionvis och nationellt, på samma sätt som man har gjort i Norge. Utan fakta riskerar dessa frågor lätt att hamna utanför det arbete som sker kring utvecklingsfrågor på landsbygden. Det förutsätter också fortsatt stöd från landsbygdsprogrammet.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att bättre ta till vara den resurs som fäbodbruk utgör, till exempel vid prioriteringar i landsbygdsprogrammet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-14 Anmäld: 2013-11-15 Svar fördröjt anmält: 2013-11-20 Sista svarsdatum: 2013-11-28 Besvarad: 2013-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.