Utredning av helhetssyn och arbetslivstrygghet

Interpellation 2007/08:494 av Ericson, Gunvor G (mp)

av Ericson, Gunvor G (mp)

den 12 mars

Interpellation

2007/08:494 Utredning av helhetssyn och arbetslivstrygghet

av Gunvor G Ericson (mp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Allt fler människor hamnar utanför trygghetssystemen. Många bollas runt mellan arbetsförmedling, sjukförsäkring och socialtjänstens försörjningsstöd.

Socialförsäkringsområdet är påtagligt komplext och oöverskådligt för människor. Reglerna för att kvalificera sig för olika ersättningar är snåriga och en återkommande kritik är att människor ”faller mellan stolarna”.

Den förra regeringen ville se över socialförsäkringsområdet genom två steg. Ett första steg var att tillsätta en statlig utredning, SOU 2006:86, där en ensamutredare skulle göra en genomgripande analys av socialförsäkringarna i ett brett perspektiv. Den skulle visa hur socialförsäkringarna fungerar i dag, brister och förtjänster, och effekter på samhällsekonomi och välfärd. Utredningen skulle därefter komma att utgöra ett underlag för en kommande parlamentarisk utredning som skulle lämna förslag till en reformerad socialförsäkring. Utredningen tillsattes i september 2004 och lämnade sitt slutbetänkande Mera försäkring och mera arbete i oktober 2006.

Flera riksdagspartier var kritiska till tanken att en parlamentarisk utredning skulle ske först som steg nummer två. I samband med att riksdagen i december 2004 behandlade anslag inom socialförsäkringsområdet fick en reservation stöd av en majoritet i riksdagen. Reservationen grundade sig på motioner från m, fp och kd och fick stöd också av c och mp. Ur reservationstexten: ”Vi anser det angeläget att den parlamentariska utredningen tillsätts redan nu. Detta bör ges regeringen tillkänna.” Detta beslut tog riksdagen för drygt tre år sedan och ännu har ingen parlamentarisk utredning blivit tillsatt. Vi anser att det är anmärkningsvärt.

Nuvarande regering tar upp frågan i budgetpropositionen för 2007 och skriver där: ”Utredaren redovisar sitt uppdrag den 1 november i år. Regeringen avser att snarast möjligt därefter tillsätta en parlamentarisk utredning.”

I årets höstbudget upprepades liknande skrivningar. ”Regeringen aviserade i budgetpropositionen 2007 (prop. 2006/07:1) att en parlamentarisk utredning av socialförsäkringen skulle tillsättas. Ett sådant långsiktigt arbete bör enligt regeringens mening komma igång så snart som möjligt.”

Men fortfarande har alltså inget hänt och ansvarigt statsråd svarade i kammarens frågestund den 6 mars 2008: ”Jag ser också betydelsen av att vi tar ett helhetsgrepp. Direktiven till Socialförsäkringsutredningen bereds.”

Det är påtagligt att den fråga som alla allianspartierna tidigare uppfattade som viktig nu har dragits i långbänk.

Regeringen har genomfört många försämringar inom sjukförsäkringen. Sjukpenningen har till exempel sänkts, tidsgränser har införts på ett fyrkantigt sätt och många sjukskrivna är påtagligt oroliga för sin situation. Det har blivit ett allt tuffare klimat och fler förslag verkar vara på väg, till exempel rehabiliteringskedja med strikta tidsgränser. Ett stort antal remissinstanser riktar allvarlig kritik mot det förslaget.

Dagens system bygger på en arbetsmarknad med fasta jobb och där man ofta varit anställd inom samma organisation eller på samma företag hela yrkeslivet. Så ser inte verkligheten ut längre.

På uppdrag av Förvaltningskommittén (Fi 2006:08) har Statskontoret låtit två konsulter utarbeta en promemoria om statens organisering på lokal och regional nivå. Promemorian ska utgöra ett diskussionsunderlag för Förvaltningskommittén. I den skrivelsen står bland annat: ”Vi har i våra samtal med olika myndigheter också fått en bild som säger att samverkan i form av till­fälliga projekt där alla bidrar med resurser etc. vanligen fungerar bra. Men så fort denna samverkan över myndighetsgränser ska övergå till permanent verksamhet och inordnas i den reguljära organisationen, då slår alla bromsar till.”

En ny myndighet med en dörr in skulle bättre kunna tillgodose människors behov och skapa arbetslivstrygghet. Det skulle kunna utredas i den parlamentariska utredningen om den fick ett sådant uppdrag.

När kommer statsrådet att tillsätta den parlamentariska utredningen inom socialförsäkringsområdet som riksdagen fattade beslut om redan den 9 december 2004?

Kommer statsrådet att verka för att direktiven till ovan nämnda utredning ska omfatta utredning av en gemensam myndighet för sjukförsäkring, arbetslöshet och försörjningsstöd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-12 Anmäld: 2008-03-12 Besvarad: 2008-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)