Tullverket

Interpellation 2009/10:419 av Rådström, Britta (s)

av Rådström, Britta (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:419 Tullverket

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Tullverket är ett av våra äldsta ämbetsverk, grundat 1636, och det har en stark folklig förankring. Att det finns en myndighet som bevakar våra gränser och skyddar oss mot ett inflöde av illegala varor som narkotika och oönskade saker som vapen har ett starkt stöd bland allmänheten.

Utöver att kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige bidrar tullen till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Tullverket förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Varje år passerar 75 miljoner resenärer, fartyg, containrar och fordon Sveriges gränser. Det är i detta enorma flöde av varor och människor som Tullverket ska utföra sina arbetsuppgifter. Det operativa arbetet bedrivs inom två kärnverksamheter: effektiv handel och brottsbekämpning.

Tullverksamhet handlar både om analys och om mer handfasta praktiska och rutinmässiga kontroller. Brottsbekämpningen bedrivs dels via kontrollerna vid gränserna, dels via underrättelseverksamhet.

Tullverket är effektivt, beslagen av illegala varor har under senare tid ökat. Att Tullverket gör fler beslag innebär inte automatiskt att allt är frid och fröjd. Ökade beslag kan också bero på ökat inflöde och en allmän känsla inom tullen tycks vara att gränsskyddet blivit alltför grovmaskigt. Mycket tas i beslag men än mer rullar igenom, inte minst via Öresundsbron och hamnar i Sydsverige.

Våren 2008 hade vi i och utanför riksdagen en omfattande debatt om resurs- och personalsituationen inom Tullverket. Det fanns förslag på direkta nedläggningar och nedskärningar av tullverksamheten vid en rad hamnar, flygplatser och orter. Norrland hotades att bli en ”tullfri” zon. Tullverket beviljades en ramhöjning på 50 miljoner och tulledningen övergav sina mer drastiska omstruktureringsidéer.

Det finns anledning att nu se över vad som hänt. Tullverket har genomfört relativt omfattande förtidspensioneringar och åldersstrukturen talar för fortsatta höga avgångar av erfarna tullare.

Det finns en oro bland personalen för att det av tulledningen övergivna ”kostymförslaget” från 2008 ändå lever vidare och i en mening genomförs stegvis via den utglesning av personalen som sker. På viktiga tullstationer har man svårt att klara en dygnetruntbemanning och det finns hål i de brottsbekämpningsgrupper som i sin grundbemanning ska vara tio personer.

Mina frågor till finansministern är:

Avser finansministern att utvärdera det svenska gränsskyddets effektivitet och hur pass effektiva beslagen av illegala varor är?

Hur avser finansministern att kvalitetssäkra tullverksamheten mot bakgrund av de stora pensionsavgångar som skett och sker framöver samt den allmänna minskning av personalen som skett?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)