Tullens befogenheter

Interpellation 2019/20:273 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 19 december ställde jag en fråga till Magdalena Andersson med anledning av det uppdrag som Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen fick av Morgan Johansson den 8 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas den 14 februari i år. Men det har delredovisats två gånger, och i den delredovisning som kom i januari 2019 står att myndigheterna ”har tillsatt en grupp som tittar närmare på åtgärder som kan kräva författningsändringar”.

Detta låter bra. Riksdagen tillkännagav också i M-KD-budgeten att ”Tullverket bör enligt utskottet även ges ett utökat uppdrag som gäller kontroll vid utförsel. Ny lagstiftning bör antas som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon.”

Problemet är bara att företrädare för uppdragsmyndigheterna i offentliga sammanhang informerat om att endast Polismyndigheten deltar i arbetsgruppen som tittar på förslag på författningsändringar. Tullverket och Kustbevakningen anser sig inte ha fått något uppdrag att lämna förslag på ändrade befogenheter för myndigheterna. Ett sådant uppdrag saknas också explicit i det uppdrag som Morgan Johansson gav myndigheterna den 8 februari 2018.

Om detta stämmer är det oerhört allvarligt. Då har regeringen på grund av bristfälliga instruktioner misslyckats att få en gedigen genomlysning av problemen från myndigheterna. Dessvärre underlät Magdalena Andersson att ge ett rakt svar på frågan.

Därför frågar jag finansminister Magdalena Andersson:

 

Har Tullverket fått något uppdrag att lämna förslag på ändrade befogenheter för myndigheten och ingår Tullverket med aktivt deltagande i den grupp som tittar närmare på författningsförändringar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-17 Överlämnad: 2020-01-21 Anmäld: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-02-04 Svarsdatum: 2020-02-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)