Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet

Interpellation 2007/08:11 av Högman, Berit (s)

av Högman, Berit (s)

den 20 september

Interpellation

2007/08:11 Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet

av Berit Högman (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den 30 mars 2006 beslutade den socialdemokratiska regeringen att utreda trygghetssystemen för företagare. Syftet var att skapa en ökad balans i villkoren för och behandlingen av företagare och anställda i trygghetssystemen. Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars 2007. Enligt tilläggsdirektivet skulle utredningen redovisas i två etapper – i januari respektive maj 2007.

Trots att båda dessa datum nu passerats med råge har inga förslag ännu presenterats för att stärka småföretagarnas trygghet vid till exempel sjukdom och föräldraledighet. I stället ligger utredningen sedan mer än ett halvår på is och fortfarande saknas utredare sedan den tidigare utredaren entledigats.

Mina frågor till näringsministern är därför:

Avser näringsministern att verka för att förbättra småföretagarnas trygghet?

Avser näringsministern att vidta konkreta åtgärder för att stärka småföretagarnas trygghet vid till exempel sjukdom och föräldraledighet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-20 Anmäld: 2007-09-20 Svar fördröjt anmält: 2007-09-25 Besvarad: 2007-10-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)