Trängselskatt även för utländska fordon i Göteborg

Interpellation 2011/12:318 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 4 april

Interpellation

2011/12:318 Trängselskatt även för utländska fordon i Göteborg

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Från den 1 januari 2013 införs trängselskatt i de centrala delarna av Göteborg. I proposition 2009/10:189, Införande av trängselskatt i Göteborg, skriver regeringen att ”regeringen avser att utreda möjligheten att införa skattskyldighet för utlandsregistrerade fordon vid de skattebelagda områdena i Stockholm och Göteborg”.

Det har nu gått två år och regeringen har ännu inte givit besked i frågan om trängselskatt ska komma att gälla för utländska fordon.

Eftersom förberedelserna för trängselskatten i Göteborg fortgår är det viktigt att besked nu lämnas från regeringen så att det kan skapas likvärdiga konkurrensvillkor för åkeribranschen.

Vad avser statsrådet att göra för att snabbt kunna införa skattskyldighet för utländska fordon?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-04-04 Anmäld: 2012-04-10 Svar fördröjt anmält: 2012-04-18 Besvarad: 2012-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)