Trafikdata

Interpellation 2009/10:46 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 23 oktober

Interpellation

2009/10:46 Trafikdata

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I snart 30 år har de brottsbekämpande myndigheterna i varierande grad kunnat använda trafikdata i sin brottsbekämpning. Sådana data har sparats av trafikoperatörerna. Sådana uppgifter om bland annat telefontrafik har visat sig ha direkt avgörande betydelse för att bekämpa grov brottslighet som till exempel mord och människohandel. Trafikuppgifter inhämtas i nästan samtliga sådana fall av brottslighet. I många brottsutredningar är historiska trafikdata det enda verktyget för att kunna komma vidare i en utredning.

På grund av den tekniska utvecklingen har operatörer i allt mindre utsträckning behov av att lagra trafikuppgifter för faktureringsändamål och därför finns en stor risk att uppgifterna inte kommer att sparas i framtiden. Svensk polis skulle då tappa ett av sina viktigaste vapen för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Jag vill fråga justitieministern:

Avser justitieministern att återkomma med förslag om att lagstifta om skyldighet att spara trafikdata och när kommer i så fall ett sådant förslag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-23 Anmäld: 2009-10-23 Besvarad: 2009-11-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)