Tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet

Interpellation 2012/13:120 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 13 november

Interpellation

2012/13:120 Tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Nedmontering av kopparnätet och övergången till mobil telefoni har inneburit många problem för boende i Jämtlands län. Efter all kritik har Telia lovat att se till att den nya tekniken fungerar innan kopparnätet monteras ned.

På vissa håll fungerar telefonin bra i dag, men på andra håll består problemen, främst beroende på att mobilnätet inte är tillräckligt utbyggt. Det finns stora områden som helt saknar täckning, och samtal avbryts där täckningen är dålig. Dessutom använder allt fler personer smarta telefoner, vilket belastar nätet mer.

För dem som bor och arbetar i glesbygden är fungerande telefoni en livsnödvändighet. Det behövs i arbetet och det ger trygghet. Det handlar också om service till besökare i länet. Hög kapacitet på telefonin tillsammans med utbyggt bredband är en överlevnadsfråga på många mindre orter.

På samma sätt som det finns en strategi för utbyggnad av bredbandsnätet, borde även mobil telefoni omfattas av en nationell strategi. Nedmontering av kopparnätet omfattar omkring 50–000 abonnenter och hittills har en femtedel fått den nya mobila tekniken. I och med att tekniken utvecklas med fler tjänster räcker det inte att ersätta den nuvarande kapaciteten, utan den måste byggas ut.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att hela landet ska ha tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-13 Anmäld: 2012-11-13 Svar fördröjt anmält: 2012-11-23 Besvarad: 2012-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)