sysselsättningen

Interpellation 2000/01:352 av Attefall, Stefan (kd)

av Attefall, Stefan (kd)

den 2 april

Interpellation 2000/01:352

av Stefan Attefall (kd) till finansminister Bosse Ringholm om sysselsättningen

Sverige har under de senaste tre åren haft en hög ökningstakt av sysselsättningen. Den har skett från en extremt låg nivå, och den mattas nu av.

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos (mars 2001) kommer Sverige inte att uppnå det av riksdagen fastställda målet om 80 % sysselsatta i åldern 20@64 år fram till år 2004. Enligt samma prognos kommer inte den öppna arbetslösheten att sjunka mer än till ca 3,6 % år 2002 samtidigt som minst 2 % av arbetskraften är i konjunkturberoende åtgärder. Det är i sig anmärkningsvärt att så stor andel av arbetskraften är i konjunkturberoende åtgärder mitt under en långvarig högkonjunktur.

Konjunkturinstitutet ser inte heller några större möjligheter att ytterligare sänka den öppna arbetslösheten utan att inflationen tar fart. De skriver på s. 49 att "Den öppna arbetslösheten vid ett slutet produktionsgap bedöms vara strax under 4 procent, vilket är högre än i slutet av 1980-talet. Detta indikerar att arbetslösheten sjunkit till vad som bedöms vara nära den långsiktigt hållbara nivån...".

Nära 4 % öppen arbetslöshet och stora grupper i olika former av åtgärder, och detta efter en lång tids högkonjunktur, visar att svensk ekonomi inte har förmåga att skapa sysselsättning i den omfattning som är önskvärd. Om alla människor ska få en chans att delta i förvärvsarbetet, och därmed en möjlighet att förverkliga sina livsprojekt och försörja sig själv, krävs en ekonomisk politik som skapar förutsättningar för en starkare sysselsättningstillväxt utan att inflationen tar fart.

Min fråga till finansminister Bosse Ringholm är därför:

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att öka sysselsättningen mot bakgrund av Konjunkturinstitutets prognos?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-02 Anmäld: 2001-04-17 Besvarad: 2001-05-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.